1z700mln
Regulamin

Regulamin

Regulamin

Definicje

Na potrzeby tego regulaminu, przyjęte zostały następujące znaczenia poniższych pojęć:

Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawa lub ułomna osoba prawna,

Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

Operator płatności – przelewy24

Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://www.1z700mln.pl/regulamin

Sklep – sklep internetowy dostępnny pod adresem https://www.1z700mln.pl/sklep

Sprzedawca – Joanna Leśnik prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Joanna Leśnik, Wola Rzędzińska 5b, 33-150 Wola Rzędzińska, NIP 9930557575

 

Postanowienia wstępne

 1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów elektronicznych za pośrednictwem Sklepu.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu oraz prawa i obowiązki Sprzedającego i Kupującego
 3. Do dokonania zakupua za pośrednictwem Sklepu, Kupujący powinien mieć następujące zasoby:

       – dostęp do Internetu

      – aktywny adres e-mail

      – komputer lub urządzenie mobilne posiadające przeglądarkę internetową.

 1. Do korzystania z produktów elektronicznych oferowanych przez Sprzedawcę, Kupujący powinien dysponować urządzeniem spełniającym następujące warunki:

      – dostęp do Internetu

      – obecność zainstalowanego systemu operacyjnego

      – obecność przeglądarki internetowej

      – obecność pakietu biurowego

     – obecność przeglądarki plików .pdf

     – obecność odtwarzacza plików wideo.

     Ponadto Kupujący powinien posiadać aktywny adres e-mail.

 1. Jeżeli korzystanie z produktu elektronicznego wymagałoby spełnienia dodatkowych warunków technicznych, takie warunki zostaną wskazane w opisie oferowanego produktu w Sklepie.
 2. Kupujący nie może dokonać anonimowego zakupu, a także zakupu pod pseudonimem.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 4. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto.

 

Usługi świadczone drogą elektroniczną

Z wykorzystaniem Sklepu, Sprzedawca na rzecz Kupującego świadczy drogą elektroniczną usługę, która polega na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą umowy, wedle której ten zobowiązuje się do dostarczenia treści cyfrowych w postaci oferowanych w Sklepie produktów elektronicznych.

Sprzedawca umożliwia Kupującemu założenie własnego konta w Sklepie. Jest to możliwe podczas składania zamówienia.

W przypadku założenia przez Kupującego konta w Sklepie, Sprzedawca świadczy na jego rzecz usługę elektroniczną, która polega na utrzymaniu powstałego konta.

W koncie Kupującego przechowywane są jego dane osobowe, a także historia złożonych wcześniej zamówień w Sklepie.

Logowanie do konta przez Kupującego następuje z wykorzystaniem podanego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez Kupującego hasła.

Konto w sklepie może zostać usunięte w każdej chwili przez Kupującego.

W przypadku zapisania się przez Kupującego do Newslettera, Sprzedawca świadczy na jego rzecz usługę drogą elektroniczną, która polega na wysyłaniu do Kupującego wiadomości e-mail. Wiadomości te zawierać mogę informacje onowościach, promocjach, nowych produktach i usługach oferowanych przez Sprzedawcę.

Zapis do Newslettera odbywa się przez wypełnienie oraz przesłanie formularza zapisu do Newslettera przez Kupującego lub przez zaznaczenie odpowiedniej zgody w procesie składania zamówienia w Sklepie.

Kupujący może zrezygnować z otrzymywania wiadomości przez newsletter w każdej chwili poprzez kliknięcie w przycisk rezygnacyjny widoczny w każdej wiadomości wysyłanej przez Sprzedającego. Kupujący może również przesłać żądanie wypisania z newslettera do Sprzedawcy.

Usługi świadczone przez Sprzedającego na rzecz Kupującego są nieodpładne. Odpłatne są umowy o dostarczenie treści cyfrowych, a także produktów fizycznych, zawierane za pośrednictwem Sklepu.

 

Bezpieczeństwo korzystania ze Sklepu

Aby zapewnić Kupującemu bezpieczeństwo związane z przekazaniem danych podczas korzystania ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług.

Reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu można zgłaszać w wiadomości przesłanej na adres e-mail kontakt@1z700mln.pl. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Wszelkie reklamacje Sprzedawca rozpatruje w terminie do 30 dni od otrzymania wiadomości zawierającej powyższe elementy. Rozsztrzygnięcie zostanie przedstawione Kupującemu przez wiadomość wysłaną na podany przez niego adres e-mail.

 

Prawa własności intelektualnej

Wszystkie produkty elektroniczne oferowane przez Sprzedającego w Sklepie stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Prawa autorskie do produktów elektronicznych przysługują Sprzedawcy.

Produkty elektronicze w postaci e-booków opatrzone są niewidocznymi informacjami, do których należą imię i nazwisko Kupującego.

Dalsze rozpowszechnianie produktów elektronicznych przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy do produktów elektronicznych i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

 

Zawieranie umowy i płatność

Aby zakupić produkt elektroniczny lub produkt fizyczny za pośrednictwem Sklepu, Kupujący musi podjąć następujące kroki:

 • dodać wybrany produkt lub produkty do koszyka poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”,
 • poprzez widok koszyka, kliknąć przycisk „Przejdź do kasy”
 • wypełnić formularz zamówienia. W tym celu należy podać dane niezbędne do jego realizacji i wybrać sposób płatności oraz wysyłki
 • zaakceptować Regulamin – jego akceptacja jest niezbędna do dokonania zakupu i s
 • klijnąć przycisk „Kupuję i płacę”

 

Po kliknięciu w powyższy przycisk, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności w celu dokonania zapłaty ceny za wybrane produkty elektroniczne.

Po skutecznym opłaceniu zamówienia, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę potwierdzającą dokonanie zakupu. Od tej chwili umowę o dostarczenie treści cyfrowych w postaci wybranych przez Kupującego produktów elektronicznych lub produktów fizycznych uważa się za zawartą pomiędzy stronami: Kupującym a Sprzedawcą. Kupujący otrzyma również na podany w formularzu zamówienia adres e-mail potwierdzenie zakupu.

 

Dostęp do produktów elektronicznych

Produkty elektroniczne dostarczane są przez przesłanie na podany przez Kupującego w formiularzu zamówienia adres e-mail instrukcji pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionych treści o charakterze cyfrowym.

 

Odstąpienie od umowy

Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od tej umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od zawarcia umowy. Prawo to przysługuje również osobie fizycznej, która zawiera ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, jeżeli z treści tejże umowy wynika, że nie ma ona dla danej osoby charakteru zawodowego.

Prawo odstąpienia od zawartej na odległość umowy nie przysługuje konsumentowi, gdy umowa dotyczy dostarczania treści cyfrowych, które nie posiadają zapisu na nośniku cyfrowym, jeśli udzielanie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta w terminie wcześniejszym niż termin odstąpienia od umowy. Przedsiębiorca informuje o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Aby odstąpić od umowy, Konsument musi w drodze jednoznacznego oświadczenia poinformować Sprzedawcę o swojej woli. Może to nastąpić poprzez wysłanie pisma pocztą lub pocztą elektroniczną.

By zachować termin odstąpienia od umowy, Konsument powinien poinformować Sprzedającego o wykonaniu przysługującemu Konsumentowi prawa do odstąpienia od umowy. Informacja taka powinna zostać wysłana przed upływem terminu do odstąpienia umowy.

Jeżeli Konsument odstąpi od umowy, Sprzedawca zwraca mu wszystkie otrzymane od niego płatności niezwłocznie, nie później 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

 

Wady produktów

Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu produkt elektroniczny lub produkt fizyczny wolny od wad.

Sprzedawaca jest odpowiedzialny, w przypadku, gdy produkt elektroniczny lub produkt fizyczny posiada wadę fizyczną lub prawną.

Jeśli kupujący uzna, że produkt elektroniczny lub fizyczny jest wadliwy, powinien poinformować o tym Sprzedawcę i jednocześnie określić swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą. Kontakt może odbyć się za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej.

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji składanej przez Kupującego w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji.

Powyższe ma zastosowanie również w stosunku do osoby fizycznej zawierającej se Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, wówczas, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego.

 

Dane osobowe i pliki cookies

Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca

Dane osobowe kupującego Sprzedawca przetwarza w następujących celach:

 • zawarcie i wykonanie umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 • realizacja obowiązków podatkowo-księgowych – na podstawie art. 6ust. 1  c RODO,
 • identyfikacja klienta powracającego,co jest prawnie uzasadnionym interesem Sprzedawcy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • obsługa zapytań kierowanych przez Kupujących nieprowadzących jeszcze do zawarcia umowy, co jest prawnie uzasadnionym interesem Sprzedawcy –na podstawie  6 ust. 1 lit. f RODO,
 • obrona, dochodzenia lub ustalenie roszczeń związanych z umową, co jest prawnie uzasadnionym interesem Sprzedawcy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • wysyłka newslettera, po uprzednio wyrażonej zgodzie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Dostęp do danych osobowych Kupującego mogą mieć: urzędy skarbowe, biuro rachunkowe, kancelaria prawna, dostawca hostingu, dostawca systemu do fakturowania, dostawca systemu mailingowego.

Dane osobowe Kupującego przechowywane są w bazie Sprzedawcy przez cały czas prowadzenia przez niego działalności gospodarczej. Ma to na celu możliwość identyfikacji powracających klientów. Kupujący może się domagać usunięcia swoich danych z bazy Sprzedawcy. Dokumentacja księgowa, która zawiera dane osobowe Kupującego, przechowywana jest przez okres czasu wymagany przez aktualne przepisy prawa.

Kupujący ma następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo do żądania dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne, by zawrzeć umowę, założyć konto, skontaktować się ze Sprzedawcą czy zapisać się do newslettera.

Sklep wykorzystuję pliki cookies.

Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz pliakmi cookies można znaleźć pod adresem https://1z700mln.pl/polityka-prywatnosci/

 

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

Sprzedawca wyraża zgodę na rozpoczęcie postępowania mediacyjnego w przypadku ewentualnego sporu wynikającego w związku z zawartą umową o dostarczenie treści cyfrowych. W takim przypadku szczegóły zostająokreślone przez strony konfliktu.

Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, takich jak:

 • zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikającego z zawartej umowy o dostarczenie treści cyfrowych,
 • zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego celem polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
 • skorzystanie z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, która traktuje ochronę konsumentów jako jedno ze statutowych działań.

Konsument może znaleźć dodatkowe informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń na stronie internetowej https://www.polubowne.uokik.gov.pl/

Konsument może także skorzystać z platrofmy ODR służącej pozasądowemu rozstrzyganiu sporów między konsumentami i przedsiębiorcami http://ec.europa.eu/consumers/odr

 

Postanowienia końcowe

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, do promocji, a także do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem takiej zmiany.

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Regulamin obowiązujący w czasie zawarcia umowy jest dla niej wiążący.

Kupujący, którzy posiadają konto w

Spory związane z umowami zawartymi za pośrednictwem Sklepu rozpatrywane będą przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę.

 

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 20.09.2021