Regulamin strony internetowej 1z7oomln

Cześć, tu Aśka!

Ten dokument, to Regulamin mojej Strony internetowej i powstał z myślą o Tobie. Nie ma znaczenia czy składasz Zamówienia w moim Sklepie internetowym, chcesz dołączyć do grona subskrybentów mojego Newslettera, czy po prostu… chcesz trochę się tu rozgościć. W tym dokumencie znajdziesz wszystkie podstawowe informacje dotyczące funkcjonowania mojej Strony internetowej, czyli przede wszystkim informacje o tym kim jestem, w jaki sposób możesz korzystać ze Strony i mojego Sklepu internetowego, jakie Produkty oferuję, w jaki sposób możesz złożyć Zamówienie, co jest warunkiem zawarcia Umowy, jakie formy płatności udostępniam, w jaki sposób otrzymujesz dostęp do zakupionych Produktów, jak wygląda procedura odstąpienia od umowy i w jaki sposób możesz składać wszelkie reklamacje.  

Wszystko w trosce o Twoje interesy i ochronę Twoich praw – niezależnie od tego, czy jesteś Konsumentem, Przedsiębiorcą na prawach konsumenta czy Przedsiębiorcą. To co, zapraszam do lektury!

A w razie jakichkolwiek pytań, jestem do Twojej dyspozycji pod adresem e-mail: kontakt@1z700mln.pl lub pod numerem telefonu 789326935.

§ 1. WPROWADZENIE

Strona internetowa dostępna pod adresem www.1z700mln.pl prowadzona jest przez Joannę Leśnik prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Joanna Leśnik z zakładem głównym pod adresem: Wola Rzędzińska 5B, 33 – 150 Wola Rzędzińska, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej od dnia: 01 grudnia 2018 roku, NIP: 9930557575, REGON: 381841595.

Niniejszy Regulamin stosuje się do wszelkich umów i usług, które jako Usługodawca świadczę na Twoją rzecz za pośrednictwem mojej Strony internetowej www.1z700mln.pl.

Definicje

  1. Usługodawca (to właśnie ja, Aśka) – właścicielka domeny zarządzająca Stroną internetową, która jest dostępna pod adresem www.1z700mln.pl;
  2. Użytkownik (czyli Ty) – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonuje zakupu Produktów lub korzysta z usług, które świadczę drogą elektroniczną; to oznacza, że Użytkownikiem mojej Strony internetowej mogą być następujące podmioty:
    • Przedsiębiorca – Użytkownik, który jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, ale jednocześnie nie jest osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
    • Konsument – Użytkownik, który jest konsumentem w rozumieniu 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny;
    • Przedsiębiorca na prawach konsumenta – od dnia 1 stycznia 2021 roku część przepisów dotyczących Konsumenta stosować się będzie także do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
  3. Strona internetowa– strona internetowa działająca w domenie www.1z700mln.pl;
  4. Sklep internetowy – podstrona stanowiąca wyodrębnioną część mojej Strony internetowej na której możesz złożyć Zamówienie i dokonać zakupu interesujących Cię Produktów;
  5. Regulamin – niniejszy regulamin mojej Strony internetowej, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  6. Newsletter – usługa, którą świadczę drogą elektroniczną, polegająca na otrzymywaniu ode mnie wiadomości dotyczących najważniejszych informacji związanych z moją działalnością (m.in. informacji o moich Produktach i usługach, o nowych funkcjonalnościach mojej Strony internetowej, o organizowanych przeze mnie wydarzeniach, w szczególności o LIVE’ach, webinarach, mini-webinarach z okazji premiery nowych Produktów i usług, prowadzonych przeze mnie kampaniach edukacyjnych, a także informacji o konkursach, promocjach czy wszystkim innym, co związane z moją działalnością);
  7. Promocja – określony w czasie rabat cenowy na wybrane Produkty z mojej oferty, który nie łączy się z innymi promocjami;
  8. Produkt – oznacza prezentowany w moim Sklepie internetowym produkt elektroniczny lub treść cyfrową, do których dostęp ma charakter czasowy lub nieograniczony czasowo – zgodnie z informacją wskazaną w opisie każdego z prezentowanych w moim Sklepie internetowym Produktów; Produkty dostępne w moim Sklepie internetowym obejmują: eBooki i Webinary (szczegółowy opis poszczególnych Produktów znajduje się w 5 Regulaminu);
  9. Koszyk – wirtualne narzędzie, umożliwiające Użytkownikowi agregację wybranych Produktów przed ich zakupem oraz przeliczanie ich wartości. Podczas wyboru Produktów, możesz dowolnie zarządzać zawartością Koszyka poprzez dodawanie do niego kolejnych Produktów lub usuwanie ich z Koszyka,
  10. Dowód zakupu – paragon, faktura imienna (faktura dla osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej, wystawiana na Twoją wyraźną prośbę), faktura VAT, E-Faktura lub inny dowód potwierdzający zakup Produktu,
  11. Formularz zamówienia – dostępny w moim Sklepie internetowym formularz, umożliwiający Użytkownikowi złożenie Zamówienia i jego realizację bez konieczności zakładania Konta,
  12. Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika, stanowiące ofertę zawarcia Umowy (dokonania zakupu Produktu) z Usługodawcą;
  13. Umowa – umowa zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i dotycząca dostarczenia na Twoją rzecz:
    • produktów elektronicznych lub treści cyfrowych, co dotyczy zakupu eBooka lub dostępu do nagrania z Webinaru (umowa o dostarczanie treści cyfrowych); treści, o których tu mowa stanowią dane wytwarzane i dostarczane w formie cyfrowej i obejmują w szczególności treści, funkcjonalności oraz materiały, o których mowa w zdaniu pierwszym,
    • usług on-line, co dotyczy zakupu na zasadzie przedsprzedaży dostępu do Webinaru LIVE, który odbywa się na żywo (umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną),

   – za określoną zapłatą;

   • usług on-line w zakresie wysłania zapytania za pomocą Formularza kontaktowego oraz umożliwienia dołączenia do grona subskrybentów mojego Newslettera (umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną), które to usługi nie pociągają za sobą żadnych dodatkowych opłat;
  14. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych – umowa lub inny instrument prawny, o którym mowa w art. 28 ust. 3 RODO, zawarta pomiędzy administratorem danych osobowych a podmiotem przetwarzającym, w której administrator danych osobowych powierzył podmiotowi przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych w swoim imieniu; umowa ta określa przedmiot i czas trwania przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą, obowiązki i prawa Stron;
  15. Formularz reklamacyjny (Załącznik 1.) – dołączony do Regulaminu mojej Strony internetowej dokument umożliwiający złożenie reklamacji, o której mowa w  § 7. lub § 8.;
  16. Formularz odstąpienia od umowy (Załącznik 2.) – dołączony do Regulaminu mojej Strony internetowej dokument umożliwiający odstąpienie od umowy, o którym mowa w  § 9.
  17. Konto – zbiór zasobów w moim systemie teleinformatycznym, w którym gromadzę Twoje dane. Każde Konto oznaczone jest loginem i hasłem, które generujesz samodzielnie. Twoje konto jest miejscem, w którym znajdziesz dostęp do zakupionych Produktów.
  18. Hasło – ciąg znaków, którego używasz podczas logowania się do Twojego Konta. Nikt oprócz Ciebie nie powinien mieć do niego dostępu. 

Usługi jakie świadczę dla Ciebie w ramach mojej Strony internetowej

 1. Usługi, jakie świadczę dla Ciebie drogą elektroniczną, jeżeli jesteś użytkownikiem niezarejestrowanym, to przede wszystkim możliwość:
  1. przeglądania mojej Strony internetowej (a zwłaszcza mojego Sklepu internetowego), w tym m.in. możliwość przeglądania oferowanych przeze mnie Produktów i ich opisów,
  2. zapoznania się z dokumentami dotyczącymi funkcjonowania mojej Strony internetowej: Regulaminem, Polityką Prywatności i Polityką Plików Cookies,
  3. wypełniania formularzy udostępnionych na mojej Stronie internetowej:
   • Formularza zamówienia,
   • Formularza rejestracyjnego
   • Formularza kontaktowego, umożliwiającego wysłanie do mnie zapytania kontaktowego,
  4. zapisania się do mojego Newslettera (pamiętaj, że przystąpienie do subskrypcji jest dobrowolne i w każdej chwili możesz z niej zrezygnować).

2. Jeżeli jesteś użytkownikiem zarejestrowanym, bo możesz w pełni korzystać z mojej Strony, co pozwala Ci na korzystanie ze wszystkich powyższych usług, a także daje możliwość: 

  1. dokonywania zakupu wybranych Produktów z mojej oferty do korzystania z których niezbędne jest Konto:
   • Webinarów,
   • Kursów on-line,
   • eBooków,
   • -których szczegółowy opis znajduje się w § 4 Regulaminu
  2. uzupełnienia swojego Konta o dodatkowe informacje, 
  3. korzystania z dostępu to zakupionych Produktów.

Postanowienia ogólne

 1. Wiedz, że swoje usługi świadczę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ten Regulamin udostępniam Ci całkowicie nieodpłatnie za pośrednictwem mojej Strony internetowej dostępnej pod adresem www.1z700mln.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie tak, abyś mógł się z nim w każdej chwili bez problemu zapoznać. Regulamin otrzymasz także w załączeniu do wiadomości potwierdzającej złożenie Zamówienia i zakup wybranego Produktu.
 2. Pamiętaj, że postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać Twoich jakichkolwiek praw, które to przysługują Ci na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa (dotyczy to w szczególności Użytkownika będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny). W przypadku, kiedy postanowienia mojego Regulaminu byłyby niezgodne z tymi przepisami – pierwszeństwo mają te przepisy.

§ 2. ZASADY KORZYSTANIA Z MOJEJ STRONY INTERNETOWEJ ORAZ WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Świadcząc usługi drogą elektroniczną zależy mi przede wszystkim na Twojej satysfakcji, dlatego też dokładam należytej staranności, aby wszyscy moi Użytkownicy byli w pełni zadowoleni.
 2. Jeżeli chcesz korzystać z mojej Strony internetowej to pamiętaj, że jesteś zobowiązany do tego, aby działać w sposób zgodny nie tylko z obowiązującym prawem, ale i z zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami.
 3. Wszelkie Twoje czynności podejmowane w ramach mojej Strony internetowej powinny mieć równocześnie na względzie poszanowanie dóbr osób trzecich – zwłaszcza innych Użytkowników.
 4. Korzystanie z usług, które Ci oferuję, może odbywać się tylko i wyłącznie na zasadach ustalonych w niniejszym
 5. Moją ideą jest dzielenie się z Tobą całą moją wiedzą z zakresu podstaw pediatrii. Twoim obowiązkiem jest podanie prawdziwych danych, zgodnych ze stanem faktycznym oraz ich ochrona przed dostępem osób nieuprawnionych. Pamiętaj, że bezpieczeństwo przekazywanych mi informacji zależy również od Ciebie, dlatego dbaj o dane dostępowe do swojej poczty elektronicznej, dane dotyczące płatności, a łącząc się z Internetem korzystaj tylko z zaufanego źródła.
 6. W ramach usług, które Ci oferuję możesz także zapisać się na subskrypcję Newslettera. Za jego pośrednictwem – po uzyskaniu Twojej wyraźnej zgody – będę do Ciebie wysyłać w szczególności informacje związane z organizowanymi wydarzeniami i prowadzoną przeze mnie działalnością edukacyjną, ale to oczywiście nie wszystko.
 7. Jesteś zobowiązany (jak i każdy inny Użytkownik czy osoba trzecia mająca dostęp do mojej Strony internetowej), do tego, aby powstrzymać się od kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w jakikolwiek inny sposób, jakichkolwiek treści i baz udostępnionych na stronie internetowej dostępnej pod adresem www.1z700mln.pl, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku.
 8. Niedozwolone jest podejmowanie jakichkolwiek prób wprowadzania do mojego systemu informatycznego szkodliwych danych. Przez oprogramowanie złośliwe rozumiane są tutaj wszelkiego rodzaju aplikacje, kody komputerowe i skrypty mające szkodliwe lub przestępcze działanie w stosunku do mojego systemu komputerowego lub systemu komputerowego któregokolwiek z Użytkowników systemu, do którego zaliczyć można w szczególności takie pliki jak: wirusy, robaki, oprogramowanie szpiegujące (spyware), oprogramowanie szantażujące (ransomware), rejestratory klawiszy (keyloggers) i inne.
 9. Niedozwolone jest również podejmowanie działań polegających na blokowaniu, modyfikowaniu lub jakimkolwiek innym zakłócaniu lub przerywaniu przepływu danych, a także działań mających na celu ograniczenie w inny sposób korzystania z mojej Strony internetowej.
 10. Jeżeli zauważysz, że na mojej Stronie internetowej znajdują się nieodpowiednie treści lub którykolwiek z Użytkowników działa w sposób niezgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa lub narusza postanowienia niniejszego Regulaminu – prześlij mi odpowiednią wiadomość na adres e-mail kontakt@1z700mln.pl.
 11. Abyś mógł we właściwy sposób korzystać z mojej Strony internetowej dostępnej pod adresem www.1z700mln.pl powinieneś spełniać następujące wymagania techniczne:
  1. sprawne urządzenie z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM,
  2. karta graficzna obsługująca rozdzielczości 800×600 i 256 kolorów,
  3. połączenie z siecią Internet (przewodowe lub bezprzewodowe),
  4. przeglądarka stron internetowych umożliwiająca wywołanie i przeglądanie na ekranie komputera (lub innego urządzenia elektronicznego) plików hipertekstowych (HTML): Internet Explorer (wersja >= 6.0), Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari,
  5. standardowa przeglądarka plików zapisanych w formacie .PDF (np. Adobe Reader),
  6. standardowy odtwarzacz plików wideo (np. Windows Media Player),
  7. aktywne konto Google lub konto YouTube (tylko w przypadku, jeżeli chcesz uczestniczyć w czacie online podczas Webinaru odbywającego się na żywo),
  8. klawiatura lub inne urządzenie wskazujące umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych,
  9. aktywne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej e-mail.
 12. Moja Strona internetowa może działać także na przeglądarkach internetowych niewymienionych powyżej, jednakże jako Usługodawca nie wspieram i nie gwarantuję, że w takim przypadku będzie funkcjonować zgodnie z założeniami i bez błędów.

Strona internetowa dostępna jest w wersji responsywnej co oznacza, że możesz z niej korzystać – bez uszczerbku dla jakichkolwiek oferowanych tu funkcjonalności – także za pośrednictwem smartfona, tabletu, czy innego urządzenia mobilnego. Jednym słowem – możesz mieć dostęp do mojej Strony internetowej praktycznie zawsze i wszędzie!

 

§ 3. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

 1. Proces składania Zamówienia przebiega w sposób następujący:
  1. wybierz interesujący Cię Produkt z mojej oferty, a następnie wypełnij Formularz zamówienia dostępny na stronie internetowej mojego Sklepu internetowego:
   1. w tym momencie zostaniesz poproszony o podanie takich danych jak: imię i nazwisko, oraz adres poczty elektronicznej e-mail. W przypadku, gdy chcesz otrzymać fakturę za swój zakup, musisz podać dodatkowe informacje niezbędne do jej wystawienia, 
   2. jeżeli posiadasz aktywny kod rabatowy – możesz go wpisać w odpowiednim polu,
   3. w następnej kolejności sprawdź podsumowanie Twojego Zamówienia,
   4. zaakceptuj mój Regulamin oraz regulamin dostawcy płatności (Przelewy24),
   5. i nie pozostaje już nic innego jak tylko kliknąć przycisk „Kupuję i płacę” lub inny równoważny, jednoznacznie sformułowany przycisk, który informuje Cię o tym, że złożone przez Ciebie Zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty,
  2. z chwilą skutecznego dokonania płatności przesyłam do Ciebie potwierdzenie rozpoczęcia świadczenia usług oraz dokonania zakupu wybranego Produktu, które zostanie przesłane drogą elektroniczną w formie wiadomości e-mail. Z chwilą otrzymania tej wiadomości, Umowę pomiędzy nami traktuje się za zawartą.
 1. Jeżeli złożysz Zamówienie, w ramach którego dokonasz zakupu kilku różnych Produktów stanowiących treści cyfrowe lub usługi świadczone drogą elektroniczną (w dowolnej konfiguracji), to dochodzi pomiędzy nami do zawarcia kilku Umów określonego rodzaju (zobacz w Definicjach), które odpowiadają przedmiotowi danego Zamówienia.
 2. Pamiętaj, że możesz złożyć Zamówienie w moim Sklepie internetowym, zapisać się do mojego Newslettera jak i korzystać ze wszystkich oferowanych tu funkcjonalności 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
 3. Na mojej Stronie internetowej (a zwłaszcza w moim Sklepie internetowym) mogą być organizowane Promocje, które najczęściej przybierają formę rabatów cenowych na wybrane Produkty z mojej oferty. Pamiętaj, że o zasadach wszystkich Promocji decyduję ja, podając je uprzednio do wiadomości publicznej na mojej Stronie internetowej.

Płatności

 1. Wszelkie kwoty wyrażone są w polskich złotych i są one cenami brutto, zawierającymi wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. O całkowitej kwocie, jaką należy uiścić w związku z zakupem wybranego Produktu zostaniesz poinformowany przed rozpoczęciem transakcji, a także w podsumowaniu swojego Zamówienia.
 2. Opłaty w ramach dokonania zakupu wybranego przez Ciebie Produktu uiszczane są z góry, w momencie składania Zamówienia i wybrania metody płatności.
 3. Składając zamówienie w moim Sklepie internetowym, możesz dokonać płatności z wykorzystaniem platformy Przelewy24.
 4. Płatności internetowe dokonywane on-line za pośrednictwem mojego Sklepu internetowego obsługiwane są za pośrednictwem platformy Przelewy24 dostępnej pod adresem www.przelewy24.pl, wykorzystywanej przez firmę PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kanclerska 15, 60 – 327 Poznań, która wpisana została jako Krajowa Instytucja Płatnicza do Rejestru Krajowych Instytucji Płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014.
 5. W przypadku dokonywania płatności on-line za pośrednictwem platformy Przelewy24, Produkty są dostarczane w momencie pozytywnego wyniku autoryzacji 100% wartości złożonego Zamówienia.
 6. W przypadku dokonywania płatności przelewem zwykłym lub internetowym na konto bankowe Usługodawcy, Produkty są dostarczane w momencie zaksięgowania 100% środków pieniężnych na rachunku bankowym Usługodawcy.
 7. Jeżeli jako Użytkownik nie dokonasz płatności w terminie 7 dni roboczych od dnia, w którym otrzymałeś ode mnie potwierdzenie złożenia Zamówienia (tzn. jeżeli opłata za Zamówienie nie zostanie dokonana i zaksięgowana na moim rachunku bankowym), zostaniesz przeze mnie wezwany do dokonania płatności. W przypadku bezskutecznego wezwania, zastrzegam sobie prawo do anulowania Twojego Zamówienia informując Cię o tym fakcie droga mailową lub telefoniczną.

§ 4. PRODUKTY DOSTĘPNE W MOIM SKLEPIE INTERNETOWYM

W moim Sklepie internetowym masz możliwość zakupienia następujących Produktów:

eBook

 1. W moim Sklepie internetowym masz możliwość dokonania zakupu eBooka, który stanowi treści cyfrowe, tzn. dane wytwarzane i dostarczane w formie cyfrowej.
 2. Składając Zamówienie w moim Sklepie internetowym i dokonując zakupu Produktu (eBook), zostaje zawarta między nami Umowa (oczywiście zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu), w ramach której dostarczam Ci treść cyfrową w postaci zakupionego eBooka.
 3. Jeżeli nie zaznaczyłam inaczej w opisie danego Produktu, dostęp do eBooka otrzymasz zazwyczaj niezwłocznie po skutecznym dokonaniu i zaksięgowaniu płatności, wraz z wiadomością e-mail potwierdzającą zawarcie Umowy.
 4. Dostęp do eBooka:
  1. po dokonaniu zakupu eBooka, zostanie do Ciebie wysłana wiadomość e-mail z aktywnym linkiem, zawierającym bezpośrednie przekierowanie do strony logowania do Konta, na którym znajdziesz plik .PDF, który możesz pobrać i zapisać na swoim dysku,
 5. Z chwilą wysłania wiadomości, o której mowa powyżej, treści cyfrowe objęte przedmiotem Zamówienia (a więc dostęp do eBooka) uważa się za dostarczone Tobie w całości.
 6. Nie ponoszę odpowiedzialności za problemy z dostępem do eBooka w sytuacji, kiedy nie spełniasz określonych w  § 2. Regulaminu warunków technicznych, niezbędnych do prawidłowego korzystania z Produktu.
 7. Jeżeli jesteś Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, to w przypadku dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za Twoją wyraźną zgodą przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu Cię o utracie prawa odstąpienia od Umowy – tracisz w ten sposób prawo odstąpienia od Umowy.
 8. Jeżeli jesteś Przedsiębiorcą, to w Twoim przypadku uprawnienie do odstąpienia od Umowy jest bezwzględnie wyłączone.
 
 
Aplikacja
 1. W moim Sklepie internetowym masz możliwość dokonania zakupu eBooka, który stanowi treści cyfrowe, tzn. dane wytwarzane i dostarczane w formie cyfrowej.
 2. Dostęp do aplikacji:
  1. po dokonaniu zakupu, zostana do Ciebie wysłana wiadomość z instrukcją pobrania aplikacji na Twój telefon.
  2. instrukcję znajdziesz również na swoim Koncie.

 

Webinar

 1. W moim Sklepie internetowym masz możliwość dokonania zakupu Webinarów, które stanowią treści cyfrowe, tzn. dane wytwarzane i dostarczane w formie cyfrowej. Webinary są dostępne w dwóch formach:
  1. Webinar LIVE (Webinar, który odbywa się na żywo, a Ty masz możliwość dokonania zakupu wejściówki na wydarzenie; Webinar jest dostępny na zasadzie przedsprzedaży),
  2. zapisu z Webinaru (nagranie z Webinaru, który już się odbył; nagranie jest dostępne w formacie .MP4),

– zgodnie z informacją wskazaną w opisie danego Produktu.

 1. Jeżeli złożyłeś Zamówienie na Webinar LIVE, to przed datą Webinaru otrzymasz ode mnie przypomnienie o Webinarze, a później, po odbyciu się Webinaru – specjalny link do powtórki.
 2. Czasami przygotowuję dla Ciebie również dodatkowe materiały do Webinarów (np. prezentację), do których dostęp otrzymasz po odbyciu się Webinaru (w sekcji „Dodatkowe informacje” przy webinarze pojawi się aktywny link, zawierający bezpośrednie przekierowanie do podstrony z materiałami dodatkowymi w formacie .PDF, z której będziesz mógł je pobrać i zapisać na swoim dysku). Pamiętaj, że o tym, czy do danego Webinaru dołączane są materiały dodatkowe decyduję ja, podając odpowiednią informację uprzednio do wiadomości publicznej na mojej Stronie internetowej (np. w opisie danego Produktu).
 3. Składając Zamówienie w moim Sklepie internetowym i dokonując zakupu Produktu (Webinar), zostaje zawarta między nami Umowa (oczywiście zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu), w ramach której dostarczam Ci treść cyfrową w postaci zakupionego dostępu do Webinaru.
 4. Jeżeli nie zaznaczyłam inaczej w opisie danego Produktu, dostęp do Webinaru otrzymasz zazwyczaj niezwłocznie po skutecznym dokonaniu i zaksięgowaniu płatności, wraz z wiadomością e-mail potwierdzającą zawarcie Umowy.
 5. Dostęp do Webinaru:
 6. po dokonaniu zakupu Webinaru, zostanie do Ciebie wysłana wyłącznie wiadomość e-mail z aktywnym linkiem, zawierającym bezpośrednie przekierowanie do strony Twojego Konta:
 • na której będzie streamowany Webinar LIVE lub
 • na której znajduje się zapis z Webinaru,

– w zależności od tego, w jakiej formie występuje zakupiony przez Ciebie Webinar.

 1. Z chwilą wysłania wiadomości, o której mowa powyżej, treści cyfrowe objęte przedmiotem Zamówienia (a więc dostęp do Webinaru) uważa się za dostarczone Tobie w całości.
 2. Nie ponoszę odpowiedzialności za problemy z dostępem do Webinaru w sytuacji, kiedy nie spełniasz określonych w 2. Regulaminu warunków technicznych, niezbędnych do prawidłowego korzystania z Produktu.
 3. Jeżeli jesteś Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, to:
  1. w przypadku dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za Twoją wyraźną zgodą przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu Cię o utracie prawa odstąpienia od Umowy – tracisz w ten sposób prawo odstąpienia od Umowy (zakup nagrania z Webinaru),
  2. wyrażając wyraźną zgodę na wykonanie w pełni usługi przed upływem terminu odstąpienia od Umowy, będąc poinformowanym przed rozpoczęciem świadczenia o tym, że po spełnieniu przeze mnie świadczenia utracisz prawo odstąpienia od Umowy – tracisz w ten sposób prawo odstąpienia od Umowy (zakup Webinaru LIVE).
 4. Jeżeli jesteś Przedsiębiorcą, to w Twoim przypadku uprawnienie do odstąpienia od Umowy jest bezwzględnie wyłączone.

 

Zakup na prezent

Okazjonalnie (np. przed Świętami Bożego Narodzenia) w moim Sklepie jest możliwość kupienia moich produktów na prezent. Wówczas po złożeniu i otrzymaniu zamówienia nie otrzymujesz automatycznie dostępu do materiałów. Zamiast tego mailowo otrzymasz Bon Podarunkowy z indywidualnym kodem rabatowym. Ten Bon możesz wręczyć dowolnej osobie. Następnie obdarowana osoba będzie musiała dodać produkt, którego dotyczy Bon Podarunkowy, do koszyka i wykorzystać swój kod rabatowy. Dzięki niemu otrzyma dostęp do Produktu bez żadnych opłat.

§ 5. WTYCZKI I INNE NARZĘDZIA SOCIAL MEDIA

 1. Na mojej Stronie internetowej zostały zamieszczone wtyczki plug-in, za które odpowiadają ich poszczególni dostawcy, a zatem:
  1. Facebook [administrator: Meta Platforms, Inc. z siedzibą w USA lub Meta Platforms Ireland Limited z siedzibą w Irlandii],
  2. Instagram [administrator: Meta Platforms, Inc. z siedzibą w USA lub Meta Platforms Ireland Limited z siedzibą w Irlandii],
  3. MailerLite [administrator: UAB “MailerLite” z siedzibą na Litwie],
  4. Google [administrator: Google LLC z siedzibą w USA lub Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii],
  5. YouTube [administrator: Alphabet Inc. z siedzibą w USA, Google LLC z siedzibą w Wielkiej Brytanii lub Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii],
  6. Przelewy24 [administrator cookies: PayPro S.A. z siedzibą w Polsce],
  7. Google Analytics [administrator: Google LLC z siedzibą w USA lub Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii],
  8. Piksel Facebook [administrator: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii].
 2. Każda z zainstalowanych wtyczek została oznaczona stosownym logo, właściwym dla danego dostawcy i może zostać uruchomiona już w momencie odwiedzenia mojej Strony internetowej. Oznacza to, że może dojść do sytuacji, w której pewne informacje o tym, że wywołałeś daną stronę zostaną przekazane dostawcy takiej wtyczki i w konsekwencji – zapisane przez tego dostawcę. Informacje, o których mowa w zdaniu poprzednim ograniczają się zazwyczaj jedynie do Twojego adresu IP.
 3. O tym, jaki dokładnie zakres danych może zostać przekazany za pomocą wtyczki plug-in (lub jaki zakres danych może zostać wykorzystany czy zarejestrowany) danemu dostawcy, znajduje się w dokumentach dostawcy dotyczących ochrony danych osobowych. W mojej Polityce Plików Cookies odsyłam do tych dokumentów, abyś z łatwością mógł znaleźć potrzebne informacje.
 4. Więcej informacji w zakresie szczegółowego działania wykorzystywanych przeze mnie wtyczek plug-in znajdziesz w mojej Polityce Plików Cookies.

§ 6. NARZĘDZIA ANALITYCZNE

 1. Moja Strona internetowa korzysta z takich narzędzi analitycznych jak Google Analytics oraz Piksel Facebook, na co – jako Użytkownik mojej Strony internetowej – możesz wyrazić zgodę lub nie.
 2. Wskazane wyżej narzędzia analityczne wykorzystują pliki Cookies, a zatem niewielkie pliki tekstowe składające się z szeregu liter oraz cyfr, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Ty – jako Użytkownik – korzystasz z mojej Strony internetowej.
 3. Nie ma problemu, abyś samodzielnie korzystając z odpowiednich ustawień Twojej przeglądarki internetowej dostosował swoje ciasteczkowe preferencje określając warunki przechowywania plików Cookies i uzyskiwania dostępu przez nie do Twojego Urządzenia. Możesz to także zrobić także za pomocą konfiguracji usługi albo bezpośrednio z poziomu pojawiającego się przy każdych pierwszych odwiedzinach alertu pop-up. Określenie ustawień dotyczących wykorzystywania ciasteczek oznacza, że możesz m.in. zrezygnować z instalacji plików Cookies lub ograniczyć zapisywanie ciasteczek do ich określonych rodzajów, czyli po prostu skonfigurować pliki Cookies w odpowiadający Ci sposób. Pamiętaj jednak, że całkowite wyłączenie obsługi plików Cookies może spowodować ograniczenie niektórych funkcjonalności mojej Strony internetowej.
 4. Więcej informacji w tym przedmiocie znajduje się w dokumencie Polityka Plików Cookies.

§ 7. REKLAMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW ELEKTRONICZNYCH LUB TREŚCI CYFROWYCH (NIEZGODNOŚĆ PRODUKTU Z UMOWĄ)

 1. Jako Usługodawca zobowiązuję się do dostarczenia Tobie, jako Użytkownikowi, Produktów, które są wolne od wad. Oznacza to, że ponoszę względem Ciebie odpowiedzialność w sytuacji, kiedy dostarczony Ci Produkt ma wadę fizyczną lub wadę prawną.
 2. Jeżeli stwierdzisz, że dostarczony Produkt ma wadę jesteś zobowiązany do tego, aby mnie o tym poinformować, a ja – po zapoznaniu się z Twoim zgłoszeniem – ustosunkuję się do niego.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne, o którym mowa powyżej możesz do mnie przesłać:
  1. drogą pocztową na adres: Joanna Leśnik, ul. Kordiana 62 lok. 80, 30 – 653 Kraków,
  2. lub drogą poczty elektronicznej za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres: kontakt@1z700mln.pl.
 4. Będzie świetnie, jeżeli w treści takiego zgłoszenia podasz następujące informacje (ich podanie zdecydowanie ułatwi mi zapoznanie się z Twoją sprawą i przeprowadzenie całej procedury reklamacyjnej):
  1. Twoje dane (imię i nazwisko),
  2. adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej e-mail,
  3. opis stwierdzonej wady Produktu (nie otrzymałeś zakupionego Produktu, niezgodność Produktu z zapowiedzą udostępnioną w social mediach)
  4. proponowany sposób załatwienia sprawy, a więc swoje żądania.

Aby ułatwić Ci złożenie reklamacji, przygotowałam dla Ciebie specjalny Formularz reklamacyjny, który udostępniam na mojej Stronie internetowej.

 1. Jeżeli pominiesz którąkolwiek ze wskazanych wyżej informacji – nie martw się. Przed rozpatrzeniem Twojej reklamacji poproszę Cię o uzupełnienie braków we wskazanym zakresie, pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 2. Do każdej złożonej reklamacji zobowiązuję się ustosunkować w terminie 14 dni. Odpowiedzi będą wysyłane tylko i wyłącznie na wskazany adres poczty elektronicznej e-mail chyba, że zgłosisz chęć otrzymania odpowiedzi w sposób tradycyjny, drogą pocztową.
 3. Jeżeli w ciągu 14 dni nie ustosunkuję się do złożonej przez Ciebie reklamacji – Twoja reklamacja zostaje uznana za zasadną.
 4. Jako Usługodawca odpowiadam z tytułu braku zgodności Produktu (treści cyfrowej) z Umową, który istniał w chwili jego dostarczenia i ujawnił się w ciągu 2 lat od momentu dostarczenia Tobie – jako Użytkownikowi – Produktu (treści cyfrowej).
 5. Moja odpowiedzialność z tytułu rękojmi wobec Użytkowników będących Przedsiębiorcami oraz Przedsiębiorcami na prawach konsumenta – zostaje całkowicie wyłączona.
 6. Jeżeli chcesz zasięgnąć dodatkowych informacji na temat swoich konsumenckich praw, to możesz je znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Prawa Konkurencji i Konsumenta pod adresem: https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl.

 

§ 8. REKLAMACJE DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Jako Usługodawca zobowiązuję się również do świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z przyjętymi zobowiązaniami. W każdej sytuacji kiedy uznasz, że nie realizuję usług w sposób należyty, zgodnie z przyjętymi zobowiązaniami, możesz złożyć reklamację. Po prostu poinformuj mnie o stwierdzonych przez Ciebie uchybieniach, a ja – po zapoznaniu się z Twoim zgłoszeniem – ustosunkuję się do niego.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne, o którym mowa powyżej możesz do mnie przesłać:
  1. drogą pocztową na adres: Joanna Leśnik, ul. Kordiana 62 lok. 80, 30 – 653 Kraków,
  2. lub drogą poczty elektronicznej za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres: kontakt@1z700mln.pl.
 3. Będzie świetnie, jeżeli w treści takiego zgłoszenia podasz następujące informacje (ich podanie zdecydowanie ułatwi mi zapoznanie się z Twoją sprawą i przeprowadzenie całej procedury reklamacyjnej):
  1. Twoje dane (imię i nazwisko),
  2. adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej e-mail,
  3. opis zgłaszanych przez Ciebie zastrzeżeń,
  4. proponowany sposób załatwienia sprawy, a więc swoje żądania.

Aby ułatwić Ci złożenie reklamacji, przygotowałam dla Ciebie specjalny Formularz reklamacyjny, który udostępniam na mojej Stronie internetowej.

 1. Jeżeli pominiesz którąkolwiek ze wskazanych wyżej informacji – nie martw się. Przed rozpatrzeniem Twojej reklamacji poproszę Cię o uzupełnienie braków we wskazanym zakresie, pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 2. Do każdej złożonej reklamacji zobowiązuję się ustosunkować w terminie 14 dni. Odpowiedzi będą wysyłane tylko i wyłącznie na wskazany adres poczty elektronicznej e-mail chyba, że zgłosisz chęć otrzymania odpowiedzi w sposób tradycyjny, drogą pocztową.
 3. Jeżeli w ciągu 14 dni nie ustosunkuję się do złożonej przez Ciebie reklamacji – Twoja reklamacja zostaje uznana za zasadną.
 4. Moja odpowiedzialność z tytułu rękojmi wobec Użytkowników będących Przedsiębiorcami oraz Przedsiębiorcami na prawach konsumenta – zostaje całkowicie wyłączona.
 5. Jeżeli chcesz zasięgnąć dodatkowych informacji na temat swoich konsumenckich praw, to możesz je znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Prawa Konkurencji i Konsumenta pod adresem: https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl.

§ 9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Jeżeli jesteś Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość przysługuje Ci prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.
 2. Pamiętaj jednak, że prawo odstąpienia od Umowy – zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta – nie przysługuje Ci w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Usługodawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Użytkownika lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Użytkownika po dostarczeniu,
  6. szczególnych umów, w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy o świadczenie usług, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Usługodawca nie ma kontroli,
  8. w której Użytkownik wyraźnie żądał, aby Usługodawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Usługodawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Użytkownik żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji – prawo odstąpienia od umowy przysługuje Użytkownikowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Użytkownika po dostarczeniu,
  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej,
  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w zawartej umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
  13. o dostarczanie treści cyfrowych, niezapisanych na materialnym nośniku, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3.  Jeżeli w Twoim przypadku nie występują okoliczności wskazane powyżej oznacza to, że jako Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta masz prawo odstąpić od Umowy. Aby skutecznie odstąpić od umowy wystarczy złożyć pisemne oświadczenie. Możesz to zrobić:
   1. drogą pocztową na adres: Joanna Leśnik, ul. Kordiana 62 lok. 80, 30 – 653 Kraków,
   2. lub drogą poczty elektronicznej za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres: kontakt@1z700mln.pl,

  – w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od momentu zawarcia Umowy.

  Aby ułatwić Ci odstąpienie od umowy, przygotowałam dla Ciebie specjalny Formularz odstąpienia od umowy, który udostępniam na mojej stronie.

 4. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy (co – jak już ustaliliśmy – dotyczy wyłącznie Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta) zwrócę Ci wszystkie otrzymane od Ciebie płatności. Zwrotu płatności dokonam przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Ciebie użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie wskazałeś na inne rozwiązanie. Powyższe jest równoznaczne z tym, że jako Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie poniesiesz żadnych dodatkowych opłat w związku z daną formą zwrotu płatności.
 5. Postanowienia niniejszego paragrafu nie stosuje się do Przedsiębiorców – w ich przypadku uprawnienie do odstąpienia od zawartej Umowy jest bezwzględnie wyłączone.

§ 10. WARUNKI LICENCYJNE DLA ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW

 1. Każdy Użytkownik mojej Strony internetowej jest zobowiązany do przestrzegania niniejszych warunków licencyjnych dla zakupionych przez niego Produktów.
 2. Pamiętaj, że jako Użytkownik masz prawo do tego, aby korzystać z zakupionych Produktów tylko i wyłącznie na własny użytek, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Oznacza to, że zabronione jest:
  1. udostępnianie zakupionych Produktów jakimkolwiek innym osobom,
  2. dokonywanie odsprzedaży czy dystrybucji i sprzedaży handlowej.
 3. Licencja, jakiej Ci udzielam nie obejmuje również prawa do:
  1. trwałego lub czasowego zwielokrotniania Produktu w całości lub w części, w celu innym niż utworzenie kopii na własny użytek,
  2. wprowadzania jakichkolwiek modyfikacji w części lub w całości Produktu,
  3. zarówno odpłatnego jak i nieodpłatnego rozpowszechniania Produktu, w jakikolwiek sposób, w jakiejkolwiek formie i jakimikolwiek środkami.

§ 11. OCHRONA PRAW AUTORSKICH

 1. Zdjęcia, filmy (wideo), nagrania dźwiękowe, artykuły, wpisy, opinie oraz inne materiały (m. in. takie jak teksty, grafiki, logotypy), które zostały zamieszczone na mojej Stronie internetowej (z zwłaszcza w moim Sklepie internetowym) dostępnej pod adresem www.1z700mln.pl lub które otrzymałeś jako subskrybent mojego Newslettera, należą do mnie lub zostały użyte za zgodą osób trzecich, które to osoby trzecie posiadają do nich prawa autorskie.
 2. Pamiętaj, że bezwzględnie zabronione jest w szczególności:
  1. kopiowanie zdjęć, logotypów, znaków towarowych i innych grafik,
  2. kopiowanie materiałów wideo, utworów dźwiękowych,
  3. dokonywanie przedruku tekstów czy haseł reklamowych,
  4. udostępnianie w Internecie takich materiałów,

– które zostały zamieszczone na mojej Stronie internetowej lub które otrzymałeś jako subskrybent mojego Newslettera, bez mojej pisemnej zgody lub bez zgody innej osoby trzeciej, która posiada do takich materiałów prawa autorskie.

 1. Pamiętaj też, że bezwzględnie zabronione jest także dokonywanie wyżej opisanych czynności przez jakiekolwiek podmioty zewnętrzne lub osoby trzecie w celu późniejszego wykorzystania ich do celów własnych – w szczególności do celów marketingowych, reklamowych, promocyjnych czy też handlowych.
 2. Nie możesz odsprzedawać zakupionych Produktów ani tworzyć na ich podstawie lub na podstawie jakichkolwiek udostępnianych przeze mnie treści własnych produktów, treści cyfrowych lub usług sprzedawanych dalej.
 3. Dopuszczanie się działań, które zostały opisane w niniejszym paragrafie jest niezgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w związku z czym ich podjęcie może stanowić podstawę do wszczęcia właściwego postępowania (cywilnego lub karnego).

§ 12. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Szanuję Twoje prawa i gwarantuję Ci poufność wszelkich przekazanych mi danych osobowych. To, co jest najważniejsze w związku z ochroną Twojej prywatności, to przede wszystkim to, że:
  1. składając Zamówienie na wybrany przez Ciebie Produkt czy zapisując się do mojego Newslettera – przekazujesz mi swoje dane osobowe,
  2. wszelkie Twoje dane osobowe przetwarzam wyłącznie w celu realizacji umów lub świadczenia usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, przez czas niezbędny do osiągnięcia tych celów,
  3. w zależności od czynności przetwarzania, podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest wyrażona przez Ciebie zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), zawarcie i wykonanie umowy ze mną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wypełnienie obowiązku prawnego, który ciąży na mnie jako Administratorze Danych Osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a także mój prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  4. powierzam Twoje dane osobowe tylko i wyłącznie sprawdzonym i zaufanym podmiotom, bez których nie byłabym w stanie świadczyć swoich usług na Twoją rzecz – jest to m.in. hostingodawca, dostawca systemu płatności internetowych, dostawca oprogramowania służącego do wysyłki Newslettera, biuro rachunkowe czy kancelaria prawna; wiedz, że aby właściwie chronić Twoje dane osobowe – z każdym takim podmiotem zawieram właściwą umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych,
  5. korzystam z narzędzi analitycznych i narzędzi statystycznych Google oraz z narzędzia Piksel Facebook, które zbierają określone informacje odnośnie Twoich odwiedzin na mojej Stronie internetowej – w ramach ustawień plików Cookies możesz dowolnie decydować o tym, czy wyrażasz na to zgodę, czy też nie,
  6. zapewniam Ci możliwość korzystania z wtyczek i innych narzędzi Social media,
  7. w dowolnej chwili możesz skorzystać z praw, jakie przysługują Ci na gruncie RODO, tj. prawa do: bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawa do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO),
  8. Twoich danych osobowych nie udostępniam żadnym innym podmiotom bez Twojej wyraźnej zgody.

Twoje dane osobowe przetwarzam na zasadach określonych w Polityce Prywatności mojej Strony internetowej. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji – zapoznaj się z tym dokumentem.

 

§ 13. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Nie ponoszę odpowiedzialności za:
  1. ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Użytkowników nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych,
  2. szkody poniesione przez Użytkowników wynikłe wskutek działania siły wyższej (vis maior), przez którą rozumiane są: zdarzenia o charakterze zewnętrznym, przypadkowym lub naturalnym (żywiołowym), niemożliwe do przewidzenia (co obejmuje również nikłe prawdopodobieństwo jego zajścia w danej sytuacji) i niemożliwe do zapobieżenia (przy czym w zasadzie chodzi o niemożliwość zapobieżenia nie tyle samemu zjawisku, co jego następstwom) oraz takie, nad którymi człowiek nie panuje,
  3. korzystanie przez Użytkownika z mojej Strony internetowej w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.
 2. Jako Użytkownik, ponosisz odpowiedzialność za wszelkie zamieszczane przez siebie treści, w szczególności treści:
  1. o charakterze bezprawnym,
  2. które naruszają normy moralne czy obyczajowe, propagujące przemoc, nienawiść, dyskryminację,
  3. naruszające dobra osobiste lub godność innych Użytkowników lub osób trzecich.

§ 14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zastrzegam sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z mojej Strony internetowej dostępnej pod adresem www.1z700mln.pl spowodowanych jej serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jej funkcjonalności. Jednocześnie zobowiązuję się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
 2. Aby móc dostosowywać wszystkie moje Produkty i świadczone usługi do Twoich potrzeb, zastrzegam sobie również prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie z ważnych powodów, w szczególności:
  1. gdyby taka konieczność spowodowana została zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  2. kiedy wprowadziłabym zmiany sposobów płatności lub oferowanych sposobów dostawy – zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu,
  3. czy kiedy zmieniłabym technologię, którą wykorzystuję do świadczenia usług w ramach mojej Strony internetowej.
 3. Oczywiście o każdych zmianach będę informować Cię z odpowiednim wyprzedzeniem poprzez umieszczenie przeze mnie na stronie głównej mojej Strony internetowej informacji o zmianie Regulaminu wraz z zestawieniem zmian poszczególnych postanowień lub – zostałeś subskrybentem mojego Newslettera – wysłanie do Ciebie stosownej wiadomości e-mail informującej o wprowadzanych zmianach i ich zakresie. W takim przypadku, jeżeli nie akceptujesz nowej treści Regulaminu – poinformuj mnie o tym w ciągu 7 dni od daty otrzymania ode mnie wspomnianej wiadomości e-mail.
 4. Zmiany, o których mowa powyżej będą wchodzić nie wcześniej niż po 7 dniach od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w niniejszym punkcie, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
 5. Jednocześnie zastrzegam sobie możliwość wprowadzania w Regulaminie zmian estetycznych i porządkowych, eliminujących oczywiste omyłki pisarskie, polegających na ujednoliceniu lub doprecyzowaniu zapisów niniejszego Regulaminu, które nie stanowią zmiany warunków zawieranej Umowy o dostarczanie treści cyfrowych lub Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 6. Spokojnie, pamiętaj, że wszelkie zmiany wprowadzane w Regulaminie nie mają na celu naruszać praw nabytych przez Ciebie przed wprowadzeniem tychże zmian.
 7. Mam nadzieję, że w toku Naszej znajomości, nie doświadczymy żadnych sytuacji spornych. Niemniej jednak, jeżeli taka okoliczność miałaby miejsce – wszelkie spory zaistniałe pomiędzy Nami będą rozstrzygane w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Zawsze możesz się także zwrócić o rozstrzygnięcie sporu do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego, bądź złożyć wniosek do właściwego Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej.
   • Więcej informacji w tym zakresie pozasądowego rozstrzygania sporów (ADR – Alternative Dispute Resolution) wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazem polubownych sądów konsumenckich możesz znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
  • Jeżeli potrzebujesz bardziej szczegółowych informacji w zakresie zasad dostępu do procedur pozasądowego rozstrzygania sporów, to są one dostępne przede wszystkim w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej, a także pod następującymi adresami:
  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,
  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php,
  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
  • Jako Użytkownik możesz także złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej prowadzącej postępowania pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich zgłoszonych jej przez państwa członkowskie Unii Europejskiej na platformie ODR (ODR ― Online Dispute Resolution), która jest dostępna pod adresem:
  https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
 8. Jeżeli jesteś Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, to w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej
 9. Jeżeli jesteś Przedsiębiorcą, to w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, w tym za pośrednictwem mediacji, sądem właściwym dla rozpatrywania zaistniałych pomiędzy Nami sporów, będzie sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy
 10. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowią takie dokumenty jak:
  1. Polityka prywatności,
  2. Polityka Plików Cookies.
 11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z  2020  poz. 1740), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.  U.  z  2020  r. poz. 344), ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U.  z  2020  r.  poz. 287), ustawa z dni 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.  U.  z  2019  r. poz. 1781), ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.  U.  z  2019  r. poz.  1231,  z  2020 r. poz. 288)  oraz inne właściwe.
 12. Regulamin obowiązuje od dnia 06 czerwca 2022 roku.