Poniższa wersja regulaminu obowiązuje od dnia 03.10.2023r.


Regulamin sklepu internetowego 1z7oomln

Cześć, tu Aśka!

 Ten dokument, to Regulamin mojego sklepu internetowego i powstał z myślą o Tobie. Nie ma znaczenia czy składasz Zamówienia w moim Sklepie internetowym (dalej „Sklep”), chcesz dołączyć do grona subskrybentów mojego Newslettera, czy po prostu… chcesz trochę się tu rozgościć. 

W tym dokumencie znajdziesz wszystkie podstawowe informacje dotyczące funkcjonowania mojej Strony internetowej pod adresem https://1z700mln.pl, czyli przede wszystkim informacje o tym kim jestem, w jaki sposób możesz korzystać ze strony i mojego sklepu internetowego, jakie produkty i usługi oferuję, w jaki sposób możesz złożyć zamówienie, co jest warunkiem zawarcia umowy, jakie formy płatności udostępniam, w jaki sposób otrzymujesz dostęp do usług, jak wygląda procedura odstąpienia od umowy i w jaki sposób możesz składać wszelkie reklamacje.  

Wszystko w trosce o Twoje interesy i ochronę Twoich praw – niezależnie od tego, czy jesteś konsumentem, przedsiębiorcą na prawach konsumenta czy przedsiębiorcą. To co, zapraszam do lektury!

A w razie jakichkolwiek pytań jestem do Twojej dyspozycji pod adresem e-mail: kontakt@1z700mln lub pod numerem telefonu 789326935. 

§ 1. Postanowienia ogólne

 • Nazywam się Joanna Leśnik i jestem właścicielką sklepu internetowego „1z700mln” dostępnym pod adresem: www.1z700mln.pl (dalej: „Sklep”). Prowadzę działalność gospodarczą pod firmą Joanna Leśnik z zakładem głównym pod adresem: Wola Rzędzińska 5B, 33 – 150 Wola Rzędzińska, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o numerze NIP: 9930557575, REGON: 381841595 (dalej: „Usługodawca”).
 • W razie jakichkolwiek pytań, skontaktować się ze mną możesz: 
 • za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: kontakt@1z700mln.pl lub 
 • za pomocą telefonu pod numerem 789326935 lub
 • za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem: Wola Rzędzińska 5B, 33 – 150 Wola Rzędzińska.
 • W ramach wykonywanej działalności:
 • dostarczam Użytkownikom Usługę Konta;
 • dostarczam Kupującym Treści cyfrowe; 
 • dostarczam Subskrybentom Newsletter.
 • Informacje o Usługach i Treściach cyfrowych dostępnych w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (dalej: „Kodeks cywilny”).
 • Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (dalej: „Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną”).
 • Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu, zapoznaj się z Regulaminem i Polityką prywatności. 
 • Wiedz, że swoje usługi świadczę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ten Regulamin udostępniam Ci całkowicie nieodpłatnie za pośrednictwem mojej Strony internetowej dostępnej pod adresem www.1z700mln.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie tak, abyś mógł się z nim w każdej chwili bez problemu zapoznać. Regulamin otrzymasz także w załączeniu do wiadomości potwierdzającej złożenie Zamówienia i zakup wybranego Produktu.
 • Pamiętaj, że postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać Twoich jakichkolwiek praw, które to przysługują Ci na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa (dotyczy to w szczególności Użytkownika będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny). W przypadku, kiedy postanowienia mojego Regulaminu byłyby niezgodne z tymi przepisami – pierwszeństwo mają te przepisy.

§ 2. Definicje

Użyte w Regulaminie wyrazy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

 • Dowód zakupu – paragon, faktura imienna (faktura dla osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej, wystawiana na Twoją wyraźną prośbę), faktura VAT, e-Faktura lub inny dowód potwierdzający zakup Produktu;
 • Dzień roboczy – dzień niebędący sobotą, niedzielą lub innym dniem wolnym od pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy;
 • Hasło – ciąg znaków, którego używasz podczas logowania się do Twojego Konta. Nikt oprócz Ciebie nie powinien mieć do niego dostępu;
 • Klient – Użytkownik, Kupujący, Subskrybent lub Usługobiorca;
 • Kodeks cywilny – termin zdefiniowany w § 1 ust. 6 Regulaminu;
 • Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 • Konto – panel tworzony w systemie informatycznym Sklepu, umożliwiający Klientowi korzystanie z jego funkcjonalności, w szczególności nabywanie Usług. Twoje Konto jest miejscem, w którym znajdziesz dostęp do zakupionych Treści cyfrowych i Usług;  
 • Koszyk – wirtualne narzędzie, umożliwiające Użytkownikowi agregację wybranych Produktów przed ich zakupem oraz przeliczanie ich wartości. Podczas wyboru Produktów, możesz dowolnie zarządzać zawartością Koszyka poprzez dodawanie do niego kolejnych Produktów lub usuwanie ich z Koszyka;
 • Polityka prywatności – dokument zawierający informacje o przetwarzaniu danych osobowych Klientów przez Usługodawcę;
 • Produkt – Treść cyfrowa taka jak e-book, Webinar Live, mini webinar, aplikacja Kalkulator dawek, Skrypt; 
 • Promocja – określony w czasie rabat cenowy na wybrane Produkty z mojej oferty, który nie łączy się z innymi promocjami;
 • Prowadzący – współpracująca z Usługodawcą osoba fizyczna prowadząca Webinar lub Webinar Live;
 • Przedmiot świadczenia cyfrowego – Usługa Konta, Treść cyfrowa lub Newsletter;
 • Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;
 • Przedsiębiorca na prawach Konsumenta – osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która zawarła z Usługodawcą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, nieposiadającą jednak dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej;
 • Subskrybent – osoba będąca Konsumentem, Przedsiębiorcą albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, która zawarła z Usługodawcą Umowę o dostarczanie Newslettera lub podjęła działania zmierzające do jej zawarcia;
 • Treść cyfrowa – treść cyfrowa w rozumieniu przepisów Ustawy o prawach konsumenta, którą może nabyć Kupujący, w szczególności nagranie audiowizualne oraz materiały edukacyjne w postaci dokumentów elektronicznych;
 • Umowa – Umowa o dostarczanie Usługi Konta, Umowa o dostarczanie Treści cyfrowej, Umowa o dostarczanie Newslettera, Umowa o udział w Webinarze Live;
 • Umowa o dostarczanie Newslettera – umowa o dostarczanie treści cyfrowych w rozumieniu przepisów Ustawy o prawach konsumenta, na podstawie której Usługodawca zobowiązuje się nieodpłatnie dostarczać Subskrybentowi Newsletter przez czas nieoznaczony, a Subskrybent zobowiązuje się dostarczyć Usługodawcy dane osobowe;
 • Umowa o dostarczanie Treści cyfrowej – umowa o dostarczanie treści cyfrowych w rozumieniu przepisów Ustawy o prawach konsumenta, na podstawie której Usługodawca zobowiązuje dostarczyć Kupującemu Treść cyfrową, a Kupujący zobowiązuje się zapłacić Usługodawcy cenę;
 • Umowa o dostarczanie Usługi Konta – umowa o dostarczanie usługi cyfrowej w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta, na podstawie której Usługodawca zobowiązuje się nieopłatnie dostarczać na rzecz Użytkownika Usługę Konta przez czas nieoznaczony, a Użytkownik zobowiązuje się dostarczyć Usługodawcy dane osobowe;
 • Umowa o udział w Webinarze Live – umowa o świadczenie usług w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, której przedmiotem jest odpłatne świadczenie przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy usług polegających na przekazywaniu Uczestnikom wiedzy i umiejętności z zakresu pediatrii podczas zajęć odbywanych za pomocą środków porozumiewania się na odległość;
 • Usługa Konta – usługa cyfrowa w rozumieniu przepisów Ustawy o prawach konsumenta, polegająca na utworzeniu i utrzymywaniu przez Usługodawcę Konta na rzecz Użytkownika;
 • Usługodawca – to właśnie ja, Aśka, właścicielka domeny zarządzająca Sklepem;
 • Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
 • Użytkownik – osoba, która zawarła z Usługodawcą Umowę o świadczenie Usługi Konta lub podjęła działania zmierzające do jej zawarcia;
 • Zamówienie – oświadczenie Kupującego skierowane do Usługodawcy, określające liczbę i rodzaj Produktów, które chce nabyć Kupujący.

§ 3. Wymagania techniczne i ogólne warunki korzystania z usług

 • Świadcząc usługi drogą elektroniczną zależy mi przede wszystkim na Twojej satysfakcji, dlatego też dokładam należytej staranności, aby wszyscy moi Użytkownicy byli w pełni zadowoleni.
 • Jeżeli chcesz korzystać z mojej strony internetowej oraz Sklepu to pamiętaj, że jesteś zobowiązany do tego, aby działać w sposób zgodny nie tylko z obowiązującym prawem, ale i z zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami.
 • Wszelkie Twoje czynności podejmowane w ramach mojego Sklepu powinny mieć równocześnie na względzie poszanowanie dóbr osób trzecich – zwłaszcza innych Użytkowników.
 • Korzystanie z usług, które Ci oferuję, może odbywać się tylko i wyłącznie na zasadach ustalonych w niniejszym Regulaminie. 
 • Moją ideą jest dzielenie się z Tobą całą moją wiedzą z zakresu podstaw pediatrii. Twoim obowiązkiem jest podanie prawdziwych danych, zgodnych ze stanem faktycznym oraz ich ochrona przed dostępem osób nieuprawnionych. Pamiętaj, że bezpieczeństwo przekazywanych mi informacji zależy również od Ciebie, dlatego dbaj o dane dostępowe do swojej poczty elektronicznej, dane dotyczące płatności, a łącząc się z Internetem korzystaj tylko z zaufanego źródła.
 • W ramach usług, które Ci oferuję możesz także zapisać się na subskrypcję Newslettera. Za jego pośrednictwem – po uzyskaniu Twojej wyraźnej zgody – będę do Ciebie wysyłać w szczególności informacje związane z organizowanymi wydarzeniami i prowadzoną przeze mnie działalnością edukacyjną, ale to oczywiście nie wszystko.
 • Jesteś zobowiązany (jak i każdy inny Użytkownik czy osoba trzecia mająca dostęp do mojego Sklepu), do tego, aby powstrzymać się od kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w jakikolwiek inny sposób, jakichkolwiek treści i baz udostępnionych na stronie internetowej dostępnej pod adresem www.1z700mln.pl, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku.
 • Niedozwolone jest podejmowanie jakichkolwiek prób wprowadzania do mojego systemu informatycznego szkodliwych danych. Przez oprogramowanie złośliwe rozumiane są tutaj wszelkiego rodzaju aplikacje, kody komputerowe i skrypty mające szkodliwe lub przestępcze działanie w stosunku do mojego systemu komputerowego lub systemu komputerowego któregokolwiek z Użytkowników systemu, do którego zaliczyć można w szczególności takie pliki jak: wirusy, robaki, oprogramowanie szpiegujące (spyware), oprogramowanie szantażujące (ransomware), rejestratory klawiszy (keyloggers) i inne.
 • Niedozwolone jest również podejmowanie działań polegających na blokowaniu, modyfikowaniu lub jakimkolwiek innym zakłócaniu lub przerywaniu przepływu danych, a także działań mających na celu ograniczenie w inny sposób korzystania z mojej Strony internetowej.
 • Jeżeli zauważysz, że na mojej Stronie internetowej znajdują się nieodpowiednie treści lub którykolwiek z Użytkowników działa w sposób niezgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa lub narusza postanowienia niniejszego Regulaminu – prześlij mi odpowiednią wiadomość na adres e-mail kontakt@1z700mln.pl.
 • Abyś mógł we właściwy sposób korzystać z mojej Strony internetowej dostępnej pod adresem www.1z700mln.pl powinieneś spełniać następujące wymagania techniczne:
 • sprawne urządzenie z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM,
 • karta graficzna obsługująca rozdzielczości 800×600 i 256 kolorów,
 • połączenie z siecią Internet (przewodowe lub bezprzewodowe),
 • przeglądarka stron internetowych umożliwiająca wywołanie i przeglądanie na ekranie komputera (lub innego urządzenia elektronicznego) plików hipertekstowych (HTML): Internet Explorer (wersja >= 6.0), Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari,
 • standardowa przeglądarka plików zapisanych w formacie .PDF (np. Adobe Reader),
 • standardowy odtwarzacz plików wideo (np. Windows Media Player),
 • aktywne konto Google lub konto YouTube (tylko w przypadku, jeżeli chcesz uczestniczyć w czacie online podczas Webinaru Live,
 • klawiatura lub inne urządzenie wskazujące umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych,
 • aktywne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej e-mail.
 • Sklep może działać także na przeglądarkach internetowych niewymienionych powyżej, jednakże jako Usługodawca nie wspieram i nie gwarantuję, że w takim przypadku będzie funkcjonować zgodnie z założeniami i bez błędów.
 • Sklep dostępny jest w wersji responsywnej co oznacza, że możesz z niej korzystać – bez uszczerbku dla jakichkolwiek oferowanych tu funkcjonalności – także za pośrednictwem smartfona, tabletu, czy innego urządzenia mobilnego. Jednym słowem – możesz mieć dostęp do mojego Sklepu praktycznie zawsze i wszędzie!

§ 4. Warunki złożenia Zamówienia

Proces składania Zamówienia przebiega w sposób następujący:

 • Wybierz interesujący Cię Produkt z mojej oferty, a następnie wypełnij Formularz zamówienia dostępny na stronie internetowej mojego Sklepu internetowego.
 • W tym momencie zostaniesz poproszony o podanie takich danych jak: imię i nazwisko, oraz adres poczty elektronicznej e-mail. W przypadku, gdy chcesz otrzymać fakturę za swój zakup, musisz podać dodatkowe informacje niezbędne do jej wystawienia. 
 • Jeżeli posiadasz aktywny kod rabatowy – możesz go wpisać w odpowiednim polu.
 • W następnej kolejności sprawdź podsumowanie Twojego Zamówienia.
 • Zaakceptuj mój Regulamin, Politykę prywatności oraz regulamin dostawcy płatności (Przelewy24).
 • Nie pozostaje już nic innego jak tylko kliknąć przycisk „Kupuję i płacę” lub inny równoważny, jednoznacznie sformułowany przycisk, który informuje Cię o tym, że złożone przez Ciebie Zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 • Z chwilą skutecznego dokonania płatności przesyłam do Ciebie potwierdzenie rozpoczęcia świadczenia usług oraz dokonania zakupu wybranego Produktu, które zostanie przesłane drogą elektroniczną w formie wiadomości e-mail. Z chwilą otrzymania tej wiadomości, Umowę pomiędzy nami traktuje się za zawartą.
 • Jeżeli złożysz Zamówienie, w ramach którego dokonasz zakupu kilku różnych Produktów stanowiących treści cyfrowe lub usługi cyfrowe (w dowolnej konfiguracji), to dochodzi pomiędzy nami do zawarcia kilku Umów określonego rodzaju (zobacz w Definicjach), które odpowiadają przedmiotowi danego Zamówienia.
 • Pamiętaj, że możesz złożyć Zamówienie w moim Sklepie internetowym, zapisać się do mojego Newslettera jak i korzystać ze wszystkich oferowanych tu funkcjonalności 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
 • Możesz nabywać Produkty zarówno po utworzeniu Konta, jak i bez jego tworzenia, chyba że dostarczenie danego Produktu może nastąpić wyłącznie poprzez udostępnienie jej za pomocą Konta. W przypadku utworzenia Konta, nalezy zalogować się na nie przed rozpoczęciem zakupów. 
 • Na mojej stronie internetowej (a zwłaszcza w moim Sklepie internetowym) mogą być organizowane Promocje, które najczęściej przybierają formę rabatów cenowych na wybrane Produkty z mojej oferty. Pamiętaj, że o zasadach wszystkich Promocji decyduję ja, podając je uprzednio do wiadomości publicznej na mojej Stronie internetowej.
 • Okazjonalnie (np. przed Świętami Bożego Narodzenia) w moim Sklepie jest możliwość kupienia moich produktów na prezent. Wówczas po złożeniu i otrzymaniu zamówienia nie otrzymujesz automatycznie dostępu do materiałów. Zamiast tego mailowo otrzymasz bon podarunkowy z indywidualnym kodem rabatowym. Ten Bon możesz wręczyć dowolnej osobie. Następnie obdarowana osoba będzie musiała dodać produkt, którego dotyczy bon podarunkowy, do koszyka i wykorzystać swój kod rabatowy. Dzięki niemu otrzyma dostęp do Produktu bez żadnych opłat.
 • Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia i informacje, o których mowa w Regulaminie, mogą być przekazywane za pomocą poczty elektronicznej, chyba że szczególne postanowienie Regulaminu stanowi inaczej.

§ 5. Płatności

 • Wszelkie kwoty wyrażone są w polskich złotych i są one cenami brutto, zawierającymi wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. O całkowitej kwocie, jaką należy uiścić w związku z zakupem wybranego Produktu zostaniesz poinformowany przed rozpoczęciem transakcji, a także w podsumowaniu swojego Zamówienia.
 • Opłaty w ramach dokonania zakupu wybranego przez Ciebie Produktu uiszczane są z góry, w momencie składania Zamówienia i wybrania metody płatności.
 • Składając zamówienie w moim Sklepie internetowym, możesz dokonać płatności z wykorzystaniem platformy Przelewy24.
 • Płatności internetowe dokonywane on-line za pośrednictwem mojego Sklepu internetowego obsługiwane są za pośrednictwem platformy Przelewy24 dostępnej pod adresem www.przelewy24.pl, wykorzystywanej przez firmę PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kanclerska 15, 60 – 327 Poznań, która wpisana została jako Krajowa Instytucja Płatnicza do Rejestru Krajowych Instytucji Płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014.
 • W przypadku dokonywania płatności on-line za pośrednictwem platformy Przelewy24, Produkty są dostarczane w momencie pozytywnego wyniku autoryzacji 100% wartości złożonego Zamówienia.
 • W przypadku dokonywania płatności przelewem zwykłym lub internetowym na konto bankowe Usługodawcy, Produkty są dostarczane w momencie zaksięgowania 100% środków pieniężnych na rachunku bankowym Usługodawcy.
 • Jeżeli jako Użytkownik nie dokonasz płatności w terminie 7 dni roboczych od dnia, w którym otrzymałeś ode mnie potwierdzenie złożenia Zamówienia (tzn. jeżeli opłata za Zamówienie nie zostanie dokonana i zaksięgowana na moim rachunku bankowym), zostaniesz przeze mnie wezwany do dokonania płatności. W przypadku bezskutecznego wezwania, zastrzegam sobie prawo do anulowania Twojego Zamówienia informując Cię o tym fakcie droga mailową lub telefoniczną.

§ 6. Zawarcie Umowy o dostarczanie Usługi Konta

 • W celu zawarcia Umowy o dostarczanie Usługi Konta, musisz wykonać następujące czynności:
  • wejść na stronę internetową Sklepu, a następnie kliknąć w zakładkę „Moje konto” oraz wybrać funkcję „Załóż konto”,
  • w wyświetlającym się formularzu wpisać imię, nazwisko, nazwę użytkownika, adres poczty elektronicznej oraz hasło,
  • obowiązkowo zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o zapoznaniu się z Regulaminem i Polityką prywatności oraz akceptacji ich postanowień;
  • kliknąć opcję „Zarejestruj się”.
 • Kliknięcie opcji „Zarejestruj się” jest równoznaczne z zawarciem Umowy o dostarczanie Usługi Konta.
 • Dostęp do Konta uzyskasz niezwłocznie pod kliknięciu opcji „Zarejestruj się”. 
 • Za pomocą Konta możesz m.in.:
  • przechowywać swoje dane osobowe; 
  • składać Zamówienia oraz przeglądać złożone Zamówienia;
  • dodawać Produkty do swojej listy życzeń, a w przyszłości także rozwiązywać quizy (poinformuję Cię o ich uruchomieniu!);
  • pobierać zakupione Treści cyfrowe udostępnione za pomocą Konta. 
 • Zachowanie zgodności Usługi Konta z Umową o dostarczanie Usługi Konta nie wymaga instalowania przez Ciebie jej aktualizacji. 
 • Jeżeli nie uzyskasz dostępu do Konta niezwłocznie po zawarciu Umowy o dostarczanie Usługi Konta, możesz wezwać Usługodawcę do niezwłocznego udzielenia dostępu do Konta. Wezwanie może zostać wysłane za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 2 pkt 1 Regulaminu. W przypadku, gdy Usługodawca nie udzieli Ci dostępu do Konta niezwłocznie po otrzymaniu wezwania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Użytkownik może odstąpić od Umowy o dostarczanie Usługi Konta. 
 • Niezależnie od postanowień ust. 6 powyżej, w przypadku braku udzielenia dostępu do Konta, możesz odstąpić od Umowy o dostarczanie Usługi Konta bez wzywania mnie do udzielenia dostępu do Konta, jeżeli zachodzi co najmniej jeden z przypadków wskazanych w art. 43j ust. 5 Ustawy o prawach konsumenta. 
 • Niezależnie od postanowień ust. 6-7 powyżej, możesz w każdym czasie i bez podania przyczyny wypowiedzieć Umowę o dostarczanie Usługi Konta ze skutkiem natychmiastowym. Ponadto, na podstawie art. 27 i n. Ustawy o prawach konsumenta, możesz odstąpić od Umowy o dostarczanie Usługi Konta bez podania przyczyny, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej zawarcia. 
 • Odstąpienie od Umowy o dostarczanie Usługi Konta albo jej wypowiedzenie, niezależnie od podstawy dokonania tej czynności, następuje poprzez złożenie przez Ciebie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o dostarczanie Usługi Konta albo o jej wypowiedzeniu. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać wysłane za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 2 pkt 1 Regulaminu. Usunę Twoje Konto niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. 
 • W przypadku korzystania przez Ciebie z Konta w sposób sprzeczny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, postanowieniami Regulaminu lub dobrymi obyczajami, a także dostarczania treści o charakterze bezprawnym, mam prawo wypowiedzieć Umowę o dostarczanie Usługi Konta z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 7 (siedem) dni, poprzez złożenie Ci oświadczenia o wypowiedzeniu za pomocą poczty elektronicznej. Po upływie okresu wypowiedzenia wskazanego w zdaniu poprzedzającym, Konto jest trwale usuwane. W czasie trwania okresu wypowiedzenia mogę ponadto zablokować Użytkownikowi dostęp do Konta, jeżeli jest to niezbędne w celu zapobieżenia popełnianiu dalszy naruszeń przez Użytkownika.
 • Zablokowanie lub usunięcie Konta (niezależnie od podstawy jego zablokowania lub usunięcia), nie wpływa na wykonanie Umów o dostarczanie Treści cyfrowej, Umów o dostarczanie Newslettera, Umów o udział w Webinarze Live zawartych przez Ciebie przed zablokowaniem lub usunięciem Konta.

§ 7. Umowa o dostarczanie Treści cyfrowej (takiej jak e-book)

 • Zakupione Treści cyfrowe są przeze mnie udostępniane za pomocą poczty elektronicznej pod adres poczty elektronicznej podany przez Kupującego niezwłocznie po zawarciu Umowy o jej dostarczanie. 
 • Treść cyfrowa nie podlega aktualizacji.
 • W przypadku braku dostarczenia Treści cyfrowej w terminie wskazanym w ust. 1 powyżej, jesteś uprawniony do wezwania mnie do jej dostarczenia. Wezwanie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać wysłane za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 2 pkt 1 Regulaminu. Jeżeli Usługodawca nie dostarczy Treści cyfrowej niezwłocznie po otrzymaniu wezwania albo w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez nas terminie, możesz odstąpić od Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej. 
 • Odstąpienie od Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej wymaga złożenia przez Ciebie oświadczenia o odstąpieniu. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać wysłane za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 2 pkt 1 Regulaminu. 
 • Zwrotu ceny Treści cyfrowej zapłaconej przez Ciebie dokonam niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej. Zwrot ceny następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 • Postanowienia ust. 3-5 powyżej nie dotyczą Kupujących niebędących Konsumentami albo Przedsiębiorcami na prawach Konsumenta. 
 • Szczególnym rodzajem Treści cyfrowej dostępnej w Sklepie jest skrypt (https://1z700mln.pl/skrypt/) (dalej: „Skrypt”) dedykowany młodym lekarzom. Możesz go uzyskać nieodpłatnie, odpowiadając na pytanie znajdujące się na ww. stronie internetowej Sklepu lub zakupić na warunkach określonych w § 4-5 i § 7 Regulaminu. 

§ 8. Licencja

 • Zdjęcia, filmy (wideo), nagrania dźwiękowe, artykuły, wpisy, opinie oraz inne materiały (m. in. takie jak teksty, grafiki, logotypy), które zostały zamieszczone w moim Sklepie internetowym) dostępnej pod adresem www.1z700mln.pl lub które otrzymałeś jako Subskrybent mojego Newslettera, należą do mnie lub zostały użyte za zgodą osób trzecich, które to osoby trzecie posiadają do nich prawa autorskie.
 • Pamiętaj, że bezwzględnie zabronione jest w szczególności:
  • kopiowanie zdjęć, logotypów, znaków towarowych i innych grafik,
  • kopiowanie materiałów wideo, utworów dźwiękowych,
  • dokonywanie przedruku tekstów czy haseł reklamowych,
  • udostępnianie w Internecie takich materiałów,

– które zostały zamieszczone na mojej Stronie internetowej lub które otrzymałeś jako subskrybent mojego Newslettera, bez mojej pisemnej zgody lub bez zgody innej osoby trzeciej, która posiada do takich materiałów prawa autorskie.

 • Pamiętaj też, że bezwzględnie zabronione jest także dokonywanie wyżej opisanych czynności przez jakiekolwiek podmioty zewnętrzne lub osoby trzecie w celu późniejszego wykorzystania ich do celów własnych – w szczególności do celów marketingowych, reklamowych, promocyjnych czy też handlowych.
 • Z chwilą dokonania zapłaty za Treść cyfrową, udzielam Ci licencji niewyłącznej na korzystanie z tego Treści cyfrowej na warunkach określonych w Regulaminie (dalej: „Licencja”).
 • Licencja udzielana jest na czas nieoznaczony. 
 • Licencja uprawnia Cię do korzystania z Treści cyfrowej wyłącznie na następujących polach eksploatacji:
  • zapisanie w pamięci należących do Ciebie urządzeń elektronicznych;
  • odtwarzanie i przeglądanie Treści cyfrowej;
  • zwielokrotnianie Treści cyfrowej, jednak wyłącznie w zakresie uzasadnionym Twoimi osobistymi potrzebami.
 • Możesz wykorzystywać wiedzę i wskazówki zawarte w Towarze cyfrowym w życiu prywatnym i zawodowym oraz na potrzeby prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej. Licencja nie upoważnia Cię jednak do udostępniania Treści cyfrowej jakimkolwiek innym osobom, z wyłączeniem przypadków udostępniania Treści cyfrowej na podstawie przepisów oddziału 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych o dozwolonym użytku chronionych utworów. Udostępnianie Treści cyfrowej innym osobom poza przypadkami dozwolonego użytku chronionych utworów wymaga uzyskania mojej uprzedniej zgody. 
 • Licencja nie uprawnia Cię do udzielania dalszych licencji. 
 • Korzystanie przez z Treści cyfrowej z naruszeniem warunków Licencji stanowi naruszenie autorskich praw majątkowych i uprawnia mnie lub inną osobę, do której te prawa należą (w zależności od charakteru naruszenia) do wystąpienia wobec Ciebie z roszczeniami na drodze postępowania sądowego. 

§ 9. Umowa o dostarczanie Newslettera

 • W celu zawarcia Umowy o dostarczanie Newslettera, powinieneś podać mi w tym celu adres poczty elektronicznej oraz złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na otrzymywanie Newslettera, zapoznaniu się z Regulaminem i Polityką prywatności oraz akceptacji ich postanowień.
 • Dokonanie czynności wskazanych w ust. 1 powyżej może nastąpić w jakikolwiek sposób, w szczególności poprzez wypełnienie elektronicznego formularza udostępnionego na stronie internetowej Sklepu. 
 • Dokonanie czynności wskazanych w ust. 1 jest równoznaczne z zawarciem przez nas Umowy o dostarczanie Newslettera. 
 • Umowa o dostarczanie Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.  
 • Pamiętaj, że:
  • Newsletter nie podlega aktualizacji;
  • częstotliwość oraz terminy dostarczania Newsletterów nie są z góry określone i zależą od mojej aktualnej sytuacji i decyzji.
 • Dostarczanie Newslettera następuje za pomocą poczty elektronicznej, pod adres poczty elektronicznej podany przez Subskrybenta.
 • Możesz w każdym czasie i bez podania przyczyny wypowiedzieć Umowę o dostarczanie Newslettera ze skutkiem natychmiastowym. Ponadto, na podstawie art. 27 i n. Ustawy o prawach konsumenta, Subskrybent będący Konsumentem albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta może odstąpić od Umowy o dostarczanie Newslettera bez podania przyczyny, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej zawarcia. 
 • Odstąpienie od Umowy o dostarczanie Newslettera albo jej wypowiedzenie, niezależnie od podstawy dokonania tej czynności, wymaga złożenia przez Ciebie stosownego oświadczenia. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać złożone poprzez:
  • kliknięcie w link umożliwiający rezygnację z otrzymywana Newslettera, który przesyłany jest wraz z każdym Newsletterem; 
  • wysłanie mi oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o dostarczanie Newslettera albo o jej wypowiedzeniu za pomocą poczty elektronicznej. 
 • Niezwłocznie po dokonaniu przez Subskrybenta jednej z czynności wskazanych w ust. 8 powyżej wstrzymam dostarczanie Newslettera.

§ 10. Reklamacje dotyczące Przedmiotu świadczenia cyfrowego

 • Postanowienia niniejszego § 10 dotyczą wyłącznie:
  • Klientów będących:
   • Użytkownikami, Kupującymi lub Subskrybentami, chyba że szczególne postanowienie Regulaminu dotyczy tylko jednej z tych osób, oraz 
   • Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach Konsumenta;
  • Umów o dostarczanie Usługi Konta, Umów o dostarczanie Treści cyfrowej oraz Umów o dostarczanie Newslettera, chyba że szczególne postanowienie Regulaminu dotyczy tylko jednej z tych Umów;
  • Niezgodności Usługi Konta z Umową o dostarczanie Usługi Konta, Niezgodności Treści cyfrowej z Umową o dostarczanie Treści cyfrowej oraz Niezgodności Newslettera z Umową o dostarczanie Newslettera. 
 • Dostarczany Ci Przedmiot świadczenia cyfrowego musi być zgodny z Umową dotyczącą jego dostarczania:
  • w chwili jego dostarczenia – w przypadku, gdy Przedmiot świadczenia cyfrowego dostarczany jest jednorazowo lub częściami;
  • przez cały okres dostarczania danego Przedmiotu świadczenia cyfrowego – w przypadku, gdy Przedmiot świadczenia cyfrowego dostarczany jest w sposób ciągły.
 • Jako Usługodawca ponoszę odpowiedzialność za Niezgodność:
  • istniejącą w chwili dostarczenia Przedmiotu świadczenia cyfrowego i ujawnioną w ciągu 2 (dwóch) lat od tej chwili – w przypadku, gdy Przedmiot świadczenia cyfrowego dostarczany jest jednorazowo lub częściami;
  • ujawnioną w okresie dostarczania danego Przedmiotu świadczenia cyfrowego – w przypadku, gdy Przedmiot świadczenia cyfrowego dostarczany jest w sposób ciągły.
 • W przypadku ujawnienia Niezgodności, możesz złożyć reklamację zawierającą żądanie doprowadzenia Przedmiotu świadczenie cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania. 
 • Reklamacja składana jest za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 2 pkt 1 Regulaminu.
 • Reklamacja powinna zawierać:
  • Twoje imię i nazwisko;
  • adres poczty elektronicznej;
  • opis ujawnionej Niezgodności;
  • żądanie doprowadzenia Przedmiotu świadczenie cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania.
 • Mogę odmówić doprowadzenia Przedmiotu świadczenia cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania, jeżeli jest to niemożliwe albo wymagałoby poniesienia przeze mnie nadmiernych kosztów.
 • Po rozpatrzeniu reklamacji, udzielę Ci odpowiedzi na reklamację, w której:
  • Uznam reklamację oraz wskażę planowany termin doprowadzenia Przedmiotu świadczenia cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania;
  • odmówię doprowadzenia Przedmiotu świadczenia cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania z przyczyn wskazanych w ust. 7 powyżej;
  • odrzucę reklamację z powodu jej bezzasadności.
 • Odpowiedzi na reklamację udzielę Ci za pomocą poczty elektronicznej w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania.
 • W przypadku uznania reklamacji, na własny koszt doprowadzę Przedmiot świadczenia cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania w rozsądnym czasie od chwili otrzymania reklamacji i bez nadmiernych niedogodności dla Ciebie, uwzględniając charakter Przedmiotu świadczenia cyfrowego oraz cel, w jakim jest on wykorzystywany. Planowany termin doprowadzenia Przedmiotu świadczenia cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania wskażę w odpowiedzi na reklamację. 
 • W przypadku ujawnienia Niezgodności, z zastrzeżeniem ust. 14 poniżej, możesz złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od Umowy, gdy:
  • doprowadzenie do zgodności Przedmiotu świadczenia cyfrowego z Umową dotyczącą jego dostarczania jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów;
  • nie doprowadzę Przedmiotu świadczenia cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania zgodnie z ust. 10 powyżej;
  • Niezgodność występuje nadal, mimo że próbowałam doprowadzić Przedmiot świadczenia cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania;
  • Niezgodność jest na tyle istotna, że uzasadnia odstąpienie od Umowy dotyczącej dostarczania danego Przedmiotu świadczenia cyfrowego bez uprzedniego żądania od Usługodawcy doprowadzenia Przedmiotu świadczenia cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania;
  • z mojego oświadczenia lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzę Przedmiotu świadczenia cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Ciebie.  
 • Oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy może zostać złożone za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 2 pkt 1 Regulaminu.
 • Oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy powinno zawierać:
  • Twoje imię i nazwisko;
  • adres poczty elektronicznej;
  • datę dostarczenia Przedmiotu świadczenia cyfrowego; 
  • opis ujawnionej Niezgodności;
  • wskazanie przyczyny złożenia oświadczenia, wybranej spośród przyczyn wskazanych w ust. 11 powyżej;
  • oświadczenie o obniżeniu ceny, wraz ze wskazaniem obniżonej ceny, albo oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. 
 • Klient nie może złożyć Usługodawcy oświadczenia o obniżeniu ceny w przypadku, gdy Niezgodność dotyczy Usługi Konta lub Newslettera.
 • Nie będę żądać od Ciebie zapłaty za czas, w którym Treść cyfrowa była niezgodna z Umową o dostarczanie Treści cyfrowej nawet jeżeli korzystałeś z tej Treści cyfrowej przed odstąpieniem od Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej.
 • Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej, w jakiej wartość Treści cyfrowej niezgodnej z Umową o dostarczanie Treści cyfrowej pozostaje do wartości Treści cyfrowej zgodnej z Umową o dostarczanie Treści cyfrowej. 
 • Usługodawca zwraca Kupującemu kwoty należne wskutek skorzystania z prawa do obniżenia ceny albo odstąpienia od Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej. 
 • Pamiętaj, że nie możesz odstąpić od Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej, jeżeli Niezgodność jest nieistotna. 
 • W przypadku odstąpienia od Umowy o dostarczanie Usługi Konta, usunę Konto niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o dostarczanie Usługi Konta. 
 • W przypadku odstąpienia przez Subskrybenta od Umowy o dostarczanie Newslettera, wstrzymam dostarczanie Newslettera niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o dostarczanie Newslettera.
 • Informuję, że na podstawie art. 34 ust. 1a Ustawy o prawach konsumenta, w przypadku odstąpienia przez Klienta od Umowy dotyczącej dostarczania Przedmiotu świadczenia cyfrowego, Klient jest zobowiązany do zaprzestania korzystania z tego Przedmiotu świadczenia cyfrowego i udostępniania go osobom trzecim. 

§ 11. Umowa o udział w Webinarze Live

 • Po złożeniu Zamówienia na warunkach opisanych w § 4 Regulaminu otrzymasz ode mnie za pomocą poczty elektronicznej informacje organizacyjne dotyczące Webinaru Live. Przed datą Webinaru Live prześlę Ci także wiadomość z przypomnieniem, a po Webinarze Live – link do powtórki materiału.  
 • Czasami przygotowuję dla Ciebie również dodatkowe materiały do Webinarów Live (np. prezentację), do których dostęp otrzymasz po odbyciu się Webinaru Live (w sekcji „Dodatkowe informacje” przy webinarze pojawi się aktywny link, zawierający bezpośrednie przekierowanie do podstrony z materiałami dodatkowymi w formacie .PDF, z której będziesz mógł je pobrać i zapisać na swoim dysku). Pamiętaj, że o tym, czy do danego Webinaru Live dołączane są materiały dodatkowe decyduję ja, podając odpowiednią informację uprzednio do wiadomości publicznej na stronie internetowej Sklepu (np. w opisie danego Produktu).
 • W przypadku, gdy przeprowadzenie Webinaru Live w ustalonym terminie jest niemożliwe z przyczyn niezależnych ode mnie (w szczególności na skutek działania siły wyższej albo osób trzecich, za które nie ponoszę odpowiedzialności), jestem uprawniona do:
  • zaoferowania przeprowadzenia Webinaru Live w innym terminie;
  • odwołania Webinaru Live.
 • Webinar Live przeprowadzany jest za pomocą wskazanej przeze mnie platformy streamingowej. Link prześlę Ci za pomocą poczty elektronicznej z odpowiednim wyprzedzeniem.  
 • Jeśli chcesz uczestniczyć w Webinarze Live na żywo, powinieneś połączyć się z Webinarem Live punktualnie o zaplanowanej godzinie jego rozpoczęcia. Prowadzący nie ma obowiązku oczekiwania z rozpoczęciem Webinaru Live spóźnionych uczestników.  
 • Każdy uczestnik zobowiązany jest we własnym zakresie zapewnić sobie sprzęt umożliwiający udział w Webinarze Live oraz połączenie z siecią Internet. Nie ponoszę odpowiedzialności za niemożność wzięcia udziału w Webinarze Live przez uczestnika z powodu braku odpowiedniego sprzętu lub połącznia z siecią Internet.
 • W ramach Webinaru Live prowadzący może udostępnić uczestnikom Treści cyfrowe, jeżeli udostępnienie takich Treści cyfrowych zostało uzgodnione w Umowie o udział w Webinarze Live. Do Treści cyfrowych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, stosuje się postanowienia Regulaminu. 
 • Uczestnik decydujący się na udział w Webinarze Live zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań mogących zakłócić jego przebieg, a w szczególności:
  • nie utrudniać swoim zachowaniem pracy Prowadzącego, np. poprzez uporczywe przerywanie jego wypowiedzi lub wygłaszanie własnych komentarzy i opinii niezwiązanych z tematem Webinaru Live;
  • nie oddziaływać w jakikolwiek sposób na sprzęt elektroniczny Prowadzącego lub innych uczestników w sposób mogący uniemożliwić lub utrudnić prowadzenie Webinaru Live; 
  • nie naruszać dóbr osobistych Prowadzącego, innych uczestników lub osób trzecich;
  • nie wykorzystywać udziału w Webinarze Live do promowania własnej działalności gospodarczej lub rekrutacji pracowników/współpracowników;
  • nie utrwalać w jakikolwiek sposób przebiegu Webinaru Live (w szczególności poprzez rejestrowanie obrazu i dźwięku) bez uzyskania mojej uprzedniej zgody;
  • nie korzystać z udostępnionych przez Prowadzącego Treści cyfrowych z naruszeniem warunków Licencji. 
 • W przypadku stwierdzenia podjęcia przez uczestnika choćby jednego z działań wskazanych w ust. 8 powyżej, Prowadzący może wykluczyć Cię z Webinaru Live prowadzonego na żywo. 

§ 12. Reklamacje dotyczące Webinarów Live

 • Jeżeli usługi świadczone w ramach Webinaru Live będą świadczone niezgodnie z Regulaminem – masz prawo złożyć reklamację. 
 • Składając reklamację z powodów wskazanych w ust. 1 powyżej, powinieneś przesłać pocztą elektroniczną pod adres wskazany w § 1 ust. 2 pkt 1 Regulaminu wiadomość zawierającą następujące elementy:
  • swoje imię i nazwisko,
  • adres poczty elektronicznej,
  • opis dostrzeżonych nieprawidłowości,
  • żądanie reklamacji. 
 • Termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi wynosi 14 (czternaście) dni od jej otrzymania przeze mnie w prawidłowej i kompletnej formie otrzymania. Brak odpowiedzi w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym oznacza uznanie reklamacji.
 • Odpowiedzi na reklamację udzielam za pomocą poczty elektronicznej.

§ 13. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość

 • Postanowienia niniejszego § 13 dotyczą wyłącznie Klientów będących Konsumentami albo Przedsiębiorcami na prawach Konsumenta.
 • Na podstawie art. 27 i n. Ustawy o prawach konsumenta, masz prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej zawarcia. 
 • Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, jest wykonywane poprzez złożenie Usługodawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie Oświadczenia przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2 powyżej.
 • Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone przez Ciebie w jakiejkolwiek formie, w szczególności na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta.
 • Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w niniejszym paragrafie, nie przysługuje Ci:
  • w stosunku do Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej – na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 13 Ustawy o prawach konsumenta;
  • w stosunku do Umowy o udział w Webinarze Live, jeżeli zostały one w pełni wykonane – na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 13 Ustawy o prawach konsumenta.
 • Postanowienia niniejszego paragrafu w żaden sposób nie wypływają na uprawnienia przyznane Ci na podstawie innych postanowień Regulaminu.

§ 14. Przetwarzanie danych osobowych

Informacje o przetwarzaniu przeze mnie Twoich danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://1z700mln.pl/polityka-prywatnosci/. 

§ 15. Pozasądowe rozwiązywanie sporów

 • Postanowienia niniejszego § 15 dotyczą wyłącznie Klientów będących Konsumentami.
 • Masz możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 • Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych: 
  • powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów; 
  • Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;
  • Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 • Możesz także skorzystać z platformy do internetowego rozstrzygania sporów (ODR) dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 16. Zmiana Usługi Konta

 • Mogę dokonać zmiany Usługi Konta w przypadku:
  • konieczności dostosowania Usługi Konta do nowopowstających urządzeń lub oprogramowania używanych przez Użytkowników do korzystania z Usługi Konta;
  • podjęcia decyzji o usprawnieniu Usługi Konta poprzez dodanie do niej nowych funkcjonalności lub modyfikacji dotychczasowych funkcjonalności;
  • prawnego obowiązku dokonania zmian, w tym obowiązku dostosowania Usługi Konta do aktualnego stanu prawnego. 
 • Zmiana Usługi Konta nie może wiązać się z jakimikolwiek kosztami po Twojej stronie.  
 • O dokonanej zmianie Usługi Konta poinformuję Cię poprzez umieszczenie na Koncie komunikatu informującego o zmianach. Niezależnie, informacja o dokonanej zmianie może zostać przesłana Użytkownikom za pomocą poczty elektronicznej. 
 • Jeżeli zmiana Usługi Konta będzie istotnie i negatywnie wpływała na Twój dostęp do Usługi Konta, będę zobowiązana poinformować Cię o:
  • właściwościach i terminie dokonania zmiany oraz
  • prawie do wypowiedzenia Umowy o dostarczanie Usługi Konta ze skutkiem natychmiastowym w terminie 30 (trzydziestu) dnia dokonania zmiany. 
 • Informację, o której mowa w ust. 4 powyżej, prześlę Ci za pomocą poczty elektronicznej, nie później niż na 7 (siedem) dni przed dokonaniem zmiany. 
 • Wypowiedzenie przez Ciebie Umowy o dostarczanie Usługi Konta na podstawie ust. 4 pkt 2 powyżej następuje poprzez złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy o dostarczanie Usługi Konta. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać wysłane za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 2 pkt 1 Regulaminu. Usunę Twoje Konto niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. 

§ 17. Zmiana Regulaminu

 • Mogę dokonać zmiany w Regulaminie w przypadku:
  • zmiany przedmiotu mojej działalności;
  • rozpoczęcia dostarczania nowych usług, modyfikacji usług dotychczas dostarczanych lub zaprzestania ich dostarczania;
  • dokonania technicznej modyfikacji Sklepu wymagających dostosowania do nich postanowień Regulaminu;
  • prawnego obowiązku dokonania zmian, w tym obowiązku dostosowania Regulaminu do aktualnego stanu prawnego. 
 • O zmianie Regulaminu zostaniesz poinformowany poprzez opublikowanie jego zmienionej wersji na stronie internetowej Sklepu. Niezależnie, zmieniona wersja Regulaminu zostanie przesłana Użytkownikom i Subskrybentom pocztą elektroniczną.
 • Do Umów o dostarczanie Treści cyfrowej, Umów o udział w Webinarze Live zawartych przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu, stosuje się postanowienia ówcześnie obowiązującego Regulaminu.
 • Użytkownik lub Subskrybent, który nie zgadza się na zmianę Regulaminu, może wypowiedzieć Umowę o dostarczanie Usługi Konta lub Umowę o dostarczanie Newslettera ze skutkiem natychmiastowym do czasu wejścia w życie zmian Regulaminu. Brak wypowiedzenia uznaję za zgodę na zmianę Regulaminu.
 • Wypowiedzenie Umowy o dostarczanie Usługi Konta lub Umowy o dostarczanie Newslettera następuje poprzez złożenie mi oświadczenia o wypowiedzeniu tej Umowy. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać wysłane za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 2 pkt 1 Regulaminu.
 • Niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia, o którym mowa w ust. 5 powyżej, usunę Twoje Konto lub wstrzymam dostarczanie Newslettera.

§ 18. Odpowiedzialność

Nie ponoszę odpowiedzialności za:

  • ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Użytkowników nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych,
  • szkody poniesione przez Użytkowników wynikłe wskutek działania siły wyższej (vis maior), przez którą rozumiane są: zdarzenia o charakterze zewnętrznym, przypadkowym lub naturalnym (żywiołowym), niemożliwe do przewidzenia (co obejmuje również nikłe prawdopodobieństwo jego zajścia w danej sytuacji) i niemożliwe do zapobieżenia (przy czym w zasadzie chodzi o niemożliwość zapobieżenia nie tyle samemu zjawisku, co jego następstwom) oraz takie, nad którymi człowiek nie panuje,
  • korzystanie przez Użytkownika ze Sklepu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.

§ 19. Postanowienia końcowe

Aktualna wersja Regulaminu obowiązuje od dnia 01.08.2023r.